Vuosikertomus 2009 (pdf)

Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry

Suomen Tule ry pyrkii edistämään alansa kansalais- ja potilasjärjestöjen, terveydenhoidon ammattilaisten, palvelutuottajien, tutkijoiden ja päättäjien verkostoitumista ja toimimista tuki- ja liikuntaelinterveyden hyväksi. Lisäksi liiton tarkoituksena on luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Suomen Tule ry:n jäsenkunta koostuu kuudesta kansanterveys- ja vammaisjärjestöistä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on yli 100 000, seitsemästä tule-alan ammattilaisjärjestöstä, kahdesta säätiöstä ja yhdestä tutkimus- ja asiantuntijalaitoksesta.

Hyvä tule – terveys on edellytys myös muiden kansansairauksien ehkäisylle

Liiton toiminnan painoalueina ovat väestön parempi tule- terveys, Kansallisen TULE -ohjelman toteuttaminen, erityisesti tule -ongelmien ehkäisyn ja oikea-aikaisen hoidon ja kuntoutuksen tärkeyden nostaminen päättäjien ja kansalaisten tietoisuuteen. Nämä tavoitteet on kirjattu Kansalliseen TULE-ohjelmaan, ja  Suomen Tule ry:n keskeisenä tehtävänä on koordinoida sekä seurata ja arvioida tule-terveyden kehittymistä ja edistämistoimia.

Vuosi 2009 oli Suomen Tule ry:n seitsemäs toimintavuosi. Toimintasuunnitelman mukaan keskityttiin Kansallisen TULE -ohjelman puiteohjelman pohjalta luomaan pitkäntähtäimen toimenpideohjelmaa. Sitä toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) viisivuotisen projektiavustuksen turvin. Toimintavuosi 2009 oli projektin rahoituksen viides ja viimeinen vuosi.

Suomen Tule ry toimi vuonna 2009 laaditun strategian mukaisesti siinä määriteltyjen perustehtävien edistämiseksi. Toiminnalla pyrittiin luomaan ja lisäämään edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi erityisesti toimimalla jäsenyhteisöjen valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Koulutuksin, kirjoituksin, kannanotoin ja vaikuttajatapaamisin toimittiin tule-ongelmien paremmaksi tiedostamiseksi julkisuudessa ja eri toimijoiden keskuudessa.


1. Hallinto

1.1. Liittokokous

Suomen Tule ry:n varsinainen liittokokous pidettiin 27.5.2009 Invalidiliiton toimitalossa Helsingissä. Kokoukseen osallistui 16  jäsenjärjestöjen valtuuttamaa edustajaa.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Invalidiliiton toimitusjohtaja Raimo Lindberg.

Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2010. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on ≥ 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa.

Vuoden 2009 tilintarkastajina toimivat Keijo Kauppinen, KHT, varalla Pertti Hiltunen, KHT ja Hannu Riippi. KHT, varalla Juha Selänne, KHT. Kirjanpito ja taloushallintopalvelut ostettiin Suomen Reumaliitto ry:ltä.

1.2. Liittohallitus

Suomen Tule ry:n puheenjohtajana toimii professori Markku Hakala, Reuman sairaala, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Satu Gustafsson Suomen Reumaliitto ry ja toisena varapuheenjohtajana Raimo Lindberg Invalidiliitto ry.

Hallituksessa toimii 8 varsinaista jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Ennen liittokokousta hallituksella 6 oli kokousta, joista kaksi oli puhelinkokouksia. Liittokokouksessa valittu uusi hallitus kokoontui 4 kertaa.

Puheenjohtajat  26.5.2008 – 27.5.2009:

Puheenjohtaja: Markku Hakala, Reuman sairaala

I Varapuheenjohtaja: Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II Varapuheenjohtaja: Pekka Tuominen, Invalidiliitto ry

Varsinaiset jäsenet 26.5.2008 – 27.5.2009:                         

Heikki Teittinen, Invalidisäätiö ORTON
Aino Sainio, Suomen fysioterapia  –ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Kaarina Laine-Häikiö, Suomen Reumaliitto ry
Raimo Lindberg, Invalidiliitto ry
Mirjami Airaksinen, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos

Varajäsenet 26.5.2008 – 27.5.2009 :

Hannele Kalske, Reuman sairaala
Kylli Pesonen, Suomen fysioterapia  –ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Ritva Pettinen, Suomen Reumaliitto ry
Marja Pihnala, Invalidiliitto ry
Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Marika Orava, Suomen Reumahoitajayhdistys ry
Päivi Leino-Arjas, Työterveyslaitos

Puheenjohtajat  27.5.2009 alkaen:

Puheenjohtaja: Markku Hakala, Reuman sairaala

I Varapuheenjohtaja: Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II Varapuheenjohtaja: Raimo Lindberg, Invalidiliitto ry

Varsinaiset jäsenet  27.5.2009 alkaen:                               

Heikki Teittinen, Invalidisäätiö ORTON
Aino Sainio, Suomen fysioterapia  –ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Kaarina Laine-Häikiö, Suomen Reumaliitto ry
Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
Ritva-Liisa Aho, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos

Varajäsenet 27.5.2009 alkaen:

Hannele Kalske, Reuman sairaala
Kylli Pesonen, Suomen fysioterapia  –ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Ritva Pettinen, Suomen Reumaliitto ry
Marja Pihnala, Invalidiliitto ry
Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Marika Orava, Suomen Reumahoitajayhdistys ry
Hannele Tverin, Huoltoliitto ry

1.3. Toimisto

Suomen Tule ry:n toimisto: Bulevardi 5 A 7d, 00120 Helsinki.

Pääsihteeri Maria Valkaman määräaikainen työsuhde päättyi 31.12.2008. Tämän jälkeen Maria Valkama toimi palkkiotoimisena pääsihteerinä maaliskuun 2009 loppuun.

KTO:n koordinaattori Ilkka Vuoren palkkiotoimista työsuhdetta jatkettiin vuoden 2009 loppuun saakka. Hallitus valitsi kokouksessaan 22.4.2009 yksimielisesti KTO: n koordinaattori Ilkka Vuoren toimimaan Suomen tule ry:n määräaikaisena osa-aikaisena pääsihteerinä. Toimistonhoitaja/järjestösihteerinä jatkaa Merja Lartamo.


2. Jäsenkunta

Vuoden lopussa Suomen Tule ry:n muodosti 16 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, ORTON Invalidisäätiö, Reumasäätiö, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopatiayhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Reumahoitajayhdistys ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos.

Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä oli henkilökannatusjäseniä: professorit, Hilkka Riihimäki, Ilkka Vuori ja Pär Slätis, dosentti Kalevi Österman ja ylilääkäri Markku Heliövaara ja yhteisökannatusjäsenenä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Etera.


3. Näkyvyys ja viestintä

Suomen Tule ry:n ja Kansallisen TULE-ohjelman viestintää tehtiin osittain erillisinä mutta suuressa määrin toisiinsa yhdistettyinä.

Suomen Tule ry:n verkkosivuja ylläpidettiin ja päivitettiin säännöllisesti osoitteessa www.suomentule.fi  Verkkosivujen päivitys ostettiin Suomen Nivelyhdistys ry:ltä.Toimintavuoden aikana kävijöitä oli 18 283 ja 38 592 sivua katsottu.

Lehdistötiedotteita lähetettiin medialle mm. määräaikaisen pääsihteerin Ilkka Vuoren nimityksestä, Ranka ja raajat kilpailun julistuksesta ja tuloksista sekä Tule-parlamentti- tapahtumasta. Tiedotteet ovat nähtävissä verkkosivuilla suomentule.fi/tiedotteet 2009.

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöt ja hankkeiden yhteistyökumppanit tiedottivat Suomen Tule ry:stä ja Kansallisesta TULE -ohjelmasta omissa lehdissään, sisäisessä tiedotuksessaan, esitteissään, verkkosivuillaan ja linkkiluetteloissaan.

Muita viestintämuotoja olivat omien artikkelien toimittaminen yleismedioihin ja tieteellisiin julkaisuihin. Lisäksi KTO osallistui materiaalillaan/näyttelyosastolla mm. KKI – Kunnonlaiva -tapahtumaan elokuussa, Terveysmessuille ja Selkäpäiville. Luentoja pidettiin monien verkostojen, järjestöjen ja yritysten tilaisuuksissa.


4. Kansallinen tuki- ja liikuntaelinohjelma, KTO

Vuoden 2009 aikana jatkui TULE-ohjelman konsultointi ja jäsentely, meneillään oleviin ohjelmiin ja hankkeisiin perehtyminen, analysointi ja konkreettisten toteutussuunnitelmien laatiminen. Ohjelman koordinaattorina toimi emeritusprofessori Ilkka Vuori.

4.1. Ohjelman näkyvyys ja viestintä

Kansallista TULE-ohjelmaa esiteltiin monissa jäsenyhteisölehdissä kuten FYSI, Työterveyshoitaja-lehti, Invalidityö, ORTON, Niveltieto, OSTEO, Reuma-lehti, Tulesliigan 10 + ja Nikama. Erilaisia tule-terveyteen liittyviä artikkeleita oli mm. Pyöräilykuntien verkoston Poljin-lehdessä, Terveyden edistämisen keskuksen @-uutisissa, Mediaplanet erikoisjulkaisussa Luusto ja Nivelet lehdessä (lehti julkaistiin Helsingin Sanomien liitteenä), Soveli-lehdessä, Liikunnan ja urheilun maailma verkkolehdessä, Liikunta ja Tiede –lehdessä ja Suomen Lääkärilehdessä. Pääsihteeri esiintyi YLE Tampereen haastattelussa, Valtakunnallisten terveysliikuntapäivän ohjelmassa ja YLE Akuutti -ohjelmassa Istuva ihminen vaarantaa terveytensä.

Suomen Tule ry osallistui Tekryn Omapa On Asiasi Tv-ohjelmaan. Tällä tuotiin esiin tule-terveyden merkitystä ja tehtiin tunnetuksi  Ranka ja Raajat toimintaan kilpailua. Ohjelmalle antoi suurta lisäarvoa THL:n pääjohtajan Pekka Puskan osallistuminen siihen ulkopuolisena asiantuntijajana.

”Ranka ja raajat toimintaan” –kilpailun aloittamisen lehdistötilaisuus oli 26.3.09. Pääsihteeri piti esityksen porraskävelystä terveyttä edistävänä liikuntana. Aiheeseen liittyvää materiaalia levitettiin valtakunnallisesti laajalle asiasta mahdollisesti kiinnostuneiden joukolle.

Ranka ja raajat -kilpailusta oli tietoja useissa alan julkaisuissa sekä yhdistysten kotisivuilla.

Puheenjohtaja ja pääsihteeri julkaisivat useita tuki- ja liikuntaelin sairauksia koskevia artikkeleita ja esiintyivät monissa eri tilaisuuksissa puhujina ja esitelmöitsijöinä.

Suomen Tule ry:n ja Kansallisen TULE-ohjelman (KTO) logojen perusteella valmistettiin pöytästandaareja myönnettäviksi huomionosoituksina, 10 kpl kumpaakin.

KTO-tietoutta jaettiin maaliskuussa Sairaanhoitajapäivillä yhdessä Suomen Nivelyhdistyksen kanssa, esillä oli KTO-lyhennelmä ja Kansalaisen kuntomitta.

Toukokuussa Suomen Tule osallistui omalla näyttelypöytä/posteripaikalla TerveSOS messuille Helsingissä. Mukana olivat myös Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Reumaliitto ry:n materiaalia oli jaossa.

Suomen Tule ja Kansallinen TULE-ohjelma olivat yhtenä järjestäjänä Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntijaseminaarissa  Turussa 4.-5.6.09 ja tilaisuuden aineistoon saisältyi myös Suomen Tulen ja KTO:n esittelyaineistoa.

Elokuussa Silja Symphony´lla Kunnon laiva-tapahtumassa Suomen Tule ry:llä oli näyttelypöytä yhdessä Suomen Nivelyhdistys ry:n kanssa.

Jäsenjärjestöt kuten FYSI ry jakoivat Suomen Tule ry:n materiaalia omissa koulutuksissaan ja yleisötilaisuuksissaan, mm. Selkäpäivillä Terveysmessujen yhteydessä.

Eteran 5 000 euron Työterveyspalkinto myönnettiin Suomen Tule ry:lle 6.10.2009 Eteran Työterveyspäivillä, joiden aiheena oli ”Tuki- ja liikuntaelinterveys haastaa edelleen”. Palkinnon perusteluna oli Suomen Tulen ansiokas toiminta tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisessä ja sairauksien ennalta ehkäisemisessä.

Kehittämispäällikkö Heli Bäckmand Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) esitteli hallituksen jäsenille THL:n koordinoimaa laajaa valtakunnallista alueellisen terveyden edistämisen hanketta, mm. eri sairaanhoitopiirien alueellisia yhteistyömalleja ja ohjelmia. Hanke antaa huomattavia mahdollisuuksia edistää tule-terveyttä terveydenhuollon toimintana. Tässä tarkoituksessa aloitettiin tiiviin ”tule-käsikirjan” toimittaminen THL:n ja KTO:n yhteistyönä. Hankkeen aueellisten toimijoiden seminaari oli Helsingissä 18 -19.11.2009. Pääsihteeri piti tilaisuudessa esityksen Kansallisesta TULE ohjelmasta. Tilaisuuksissa jaettiin myös Tule-aiheista materiaalia.

4.2. Ohjausryhmä

Suomen Tule ry:n ohjausryhmässä jäseninä toimivat: toiminnanjohtaja Janne Juvakka (Tekry), Kansainvälisen tules -vuosikymmenen koordinaattori, ylilääkäri Mats Grönblad (HUS), ylilääkäri Markku Heliövaara (THL), toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö (Suomen Reumaliitto ry), professori Eira Viikari-Juntura (Työterveyslaitos), toimitusjohtaja Aino Sainio (FYSI ry), neuvotteleva virkamies Olli Simonen (STM) ja ylilääkäri Timo Pohjolainen (ORTON Invalidisäätiö) Aarne Ylinen, (Invalidiliitto ry.)

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Hakala, esittelijänä ohjelma-koordinaattori, professori Ilkka Vuori. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

4.3. Tieteellinen neuvottelukunta

Suomen Tule ry:n puheenjohtaja Markku Hakala toimi tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Tieteellinen neuvottelukunta kokoontui vuoden 2009 aikana 1 kerran Eläkevakuutusyhtiö Eteran tiloissa.

Kokouksessa tarkasteltiin Kansallisen TULE-ohjelman ehdotuksia ja päätettiin selvittää seuraavien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia: Suomen Akatemialle esitys ehkäisevän lääketieteen tule-tutkimusohjelmasta, sosiaali- ja terveysministeriölle esitys laaja-alaisen  kaatumisten ehkäisyohjelman tarpeesta ja OPM:lle ja lääketieteellisille tiedekunnille esitys fysiatrian professuurien perustamisesta kaikkiin lääketieteellisiin tiedekuntiin.

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet:

dosentti Olavi Airaksinen Kuopion yliopistollinen sairaala, professori Hannu Aro Turun yliopisto, ylilääkäri Mats Grönblad HUS Meilahden sairaala, professori Markku Hakala Reuman sairaala, dosentti Markku Heliövaara THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, professori Heikki J Helminen Kuopion yliopisto Anatomianlaitos, kehitysjohtaja Jaana Hirvonen Suomen Reumaliitto ry, toimitusjohtaja Heikki Hurri Kuntoutus ORTON, Senior Advisor Jussi Huttunen Sitran Terveydenhuollon ohjelma, professori Osmo Hänninen Kuopion yliopisto, ylilääkäri Juhani Juntunen Etera, dosentti Seppo Kivinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylilääkäri Antti Malmivaara THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kiropraktikko Stefan Malmqvist Suomen Kiropraktikkoliitto ry, johtaja Tapani Melkas Sosiaali- ja terveysministeriö, THM Markku Paatelma Suomen Fysioterapiayrittäjät – FYSI ry, pääjohtaja Pekka Puska THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, professori Jorma Rantanen, professori Hilkka Riihimäki, professori Matti Rimpelä, professori Seppo Seitsalo ORTON, dosentti Harri Sievänen UKK-instituutti, professori Pär Slätis, professori Eira Viikari-Juntura Työterveyslaitos, tutkijalääkäri Lauri Virta Kela, KTO:n koordinaattori, pääsihteeri Ilkka Vuori Suomen Tule ry, johtaja Aarne Ylinen Invalidiliitto Käpylän kuntoutus ja dosentti Kalevi Österman.

4.4. Vaikuttamistoiminta

Kansallista TULE-ohjelmaa esiteltiin vuoden mittaan mm. ministeriöiden virkamiehille, terveyden edistämisen vastuuhenkilöille, valtion sektorilaitoksien ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja virkamiehille, eri alojen tutkijoille, vakuutusyhtiöille, lapsi- ja nuorisojärjestöille sekä liikunta- ja kansanterveysjärjestöille.

TO:n eri versito olivat kultavmus-ja asaintuntijaorganisaatiosita stösitä, tule-alan ammttilaisjärejstösitä,säätiösitä

Suomen Tule ry:n lausunto Haittaluokituksen tarkistamistyöryhmän raporttiin lähetettiin

STM:ään 20.1.2009.

Puheenjohtaja Markku Hakala ja pääsihteeri Ilkka Vuori esittelivät Kansallista TULE-ohjelmaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Tampereella 13.5.09 pidetyssä neuvottelussa tavoitteena lisätä kiinnostusta ja toimintaa tule-terveyden edistämiseksi.

Puheenjohtajat Markku Hakala, Satu Gustafsson, Raimo Lindberg sekä pääsihteeri Ilkka Vuori tapasivat 18.8.09 RAY:n osastopäällikkö Mika Pyykön ja avustusvalmistelija Veera Väisäsen. Neuvottelu oli onnistunut ja erityisesti Suomen Tulen kevyt verkostomainen  organisaatio ja toimintatapa nähtiin RAY:n kannalta myönteisinä.

4.5. TULE-parlamentti  Eduskuntatalon-auditoriossa 8.12.2009

TULE-parlamentin tarkoituksena on tuoda esiin tärkeitä ja ajankohtaisia tule-asioita ja keskustella niistä sekä perehdyttää päättäjiä, vaikuttajia, asiantuntijoita ja toimijoita Kansalliseen TULE –ohjelmaan.

Tule-parlamentti pidettiin Eduskunnan auditoriossa tiistaina 8.12.09. Isäntänä toimi Eduskunnan TULES-ryhmä ja sen varapuheenjohtaja kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä avasi tilaisuuden. Parlamentin puhemiehenä toimi valtioneuvos Riitta Uosukainen. Tilaisuuteen osallistui 113 henkilöä. Parlamentissa esitettiin tule-tahoilta 6 välikysymystä ja niihin kuultiin ennalta pyydetyt vastaukset vastuutahojen edustajilta. Tilaisuus sai runsaasti myönteistä palautetta.

Suomen Tulen hallitus valitsi kolme välikysymyksissä käsiteltyä asiaa vietäväksi eteenpäin sekä tehtäville vastuuhenkilöt.                  

  1. Vaikuttaminen uudistettavana olevan liikuntalain sisältöön esityksessä olevien epäkohtien poistamiseksi
  2. Kuntoutuksen kehittäminen
  3. Tule-alan professuurien aikaansaaminen lääketieteellisiin tiedekuntiin.

4.6. Ranka ja raajat toimintaan –  ideakilpailu

Kilpailun tarkoituksena oli kiinnittää huomiota tuki- ja liikuntaelimistön terveyden merkitykseen tärkeänä osana niin hyvinvointia kuin toiminta- ja työkyvyn säilyttämistä sekä mahdollisuuksiin edistää niitä yksinkertaisilla ja helposti käytettävillä keinoilla.

Kilpailutehtävänä oli kehitellä ideoita, suunnitelmia tai ohjelmia, joilla voidaan tehokkaasti ja turvallisesti edistää tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa ja terveyttä päivittäisessä elämässä.

Osallistumisoikeus oli avoin kaikille yksilöille, ryhmille, yhteisöille ja yrityksille.

Suomen Tule ry on oikeus julkistaa kilpailuehdotukset. Ideoiden ei-kaupallinen toteuttaminen on avointa kaikille halukkaille. Kilpailupalkintoina oli jaettavana 5000 euroa joko yhdelle ehdotukselle tai useamman kilpailijan kesken.

Kilpailuun osallistui 106 ehdotusta ja siinä palkittiin 5 ehdotusta. Ehdotusten arvioinnin suoritti raati, johon kuuluivat ylilääkäri Juhani Juntunen, professori Hilkka Riihimäki, ylitarkastaja Mari Miettinen, toiminnanjohtaja Jorma Savola ja pääsihteeri Ilkka Vuori. Ehdotusten arvioinnissa käytettiin seuraavia kilpailukutsussa mainittuja kriteerejä:

Uutuus: kuinka uusi idea tai sen sovellus on

Oivaltavuus: missä määrin esitetty ehkä vanhakin idea on oivallettu käyttökelpoiseksi tule-terveyden edistämisessä

Kiinnostavuus: kuinka kiinnostava ideassa esitetty toiminta tai laite saattaa olla ajatellussa kohderyhmässä, johtaako se laajalti tarkoitettuun käyttöön

Toteutettavuus, käytännöllisyys: kuinka hyvin ja laajalti idea saattaa olla toteutettavissa ajatellussa kohderyhmässä

Käytettävyys, jatkuvuus: kuinka hyvin (helposti, joustavasti) idea palvelee jatkuvasti tule-terveyden edistämistä ajatellussa kohderyhmässä

Perusteellisuus: kuinka perusteellisesti idea on mietitty, kehitetty, kokeiltu ja kuvattu

Toimivuus: kuinka laajalti ja jatkuvasti toimivaksi idea on osoitettu tai sen voidaan arvioida olevan ajatellussa kohderyhmässä

Turvallisuus: kuinka turvalliseksi esitetyn toiminnan jatkuva laajamittainen toteuttaminen arvoidaan ajatellussa kohdejoukossa

Edullisuus: kuinka kustannusvaikuttavaksi tai muutoin taloudellisesti edulliseksi eri osapuolille esitetyn toiminnan toteuttaminen laajalti ajatellussa kohdejoukossa arvioidaan

Ensimmäisen palkinnon 3 000 € sai Kari Salo ehdotuksella NiksNaks-näytönsäästäjä, toisen palkinnon Marjo Aspegren 1 300 € ehdotuksella Koululaisten niska – hartiajumppa ja kolmannen palkinnon 700 € Turun Seudun Selkäyhdistys ry ehdotuksella Liikennevalot – pysy vihreässä aallossa. Kunniamaininnan saivat Marjatta Flander-Airola ehdotuksella Hyrrä ja Marju Huuhtanen ehdotuksilla Keinutuoli ja sukkahousujumppa.

 4.7. Tule-tietoutta lisäävät koulutustapahtumat

Puheenjohtaja luennoi 13.10.09 Oulussa tule-toimintapäivänä aiheesta  Pohjoisen luut lujiksi. Järjestäjinä oli Oulun Reumayhdistys ry, Suomen Nivelyhdistys, Oulun Seudun Selkäyhdistys ry sekä Oulun kaupungin liikuntatoimi.

Pääsihteeri piti Oulun ja Kuopion lääketiedepäivillä ja UKK –instituutin Valtakunnallisilla terveysliikuntapäivillä tule-aiheiset esitykset.

Pääsihteeri piti kutsutun avausesitelmän Muscles are still our movers MuscleTech –Workshop´ssa Barcelonassa 21. – 22.9.

Pääsihteeri osallistui kutsuttuna tule-alueen asiantuntijana mittavan EU-rahoitetun ALPHA-tutkimuksen loppukonferenssiin Tukholmassa 6.11.2009.

Pääsihteeri osallistui kutsuttuna asiantuntijana Italian terveysliikunnan edistämisohjelman arviointitilaisuuteen Bolognassa 10.11.2009.

Pääsihteeri luennoi 17.11.09 nivelrikosta kansanterveydellisenä ongelmana Nivelyhdistyksen tilaisuudessa Helsingin yliopiston juhlasalissa. Luentoa kuunteli 860 henkilöä.

Pääsihteeri piti esitelmän Kansallinen Tule ohjelma THL:n järjestämässä alueellisen terveyden edistämisen seminaarissa 18. – 19.11.2009. Järjestösihteeri osallistui seminaarin tilaisuuksiin ja niissä jaettiin Suomen Tule ry:n ja sen jäsenjärjestöjen materiaaliaa.

Huomionosoitukset

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteellinen tiedekunta promovoi 23.5.2009 Ilkka Vuoren terveystieteiden kunniatohtoriksi

Zagrebin yliopiston kinesiologian tiedekunta kutsui 15.11.2009 Ilkka Vuoren yliopiston kunniaprofessoriksi.


5. Suomen Tule ry:n talous ja voimavarat

Suomen Tule ry:n tuotot olivat 152.044,37 € ja kulut -149.785,86 €. Tilikauden ylijäämä oli 2.258,51 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksesta sekä varainhankinnan jäsenmaksutuloista.

Suomen Tule ry:n resurssit kohdennettiin toimintavuonna 2009 Kansallisen Tule –ohjelman muodostamiseen. Toimintavuoden aikana pyrittiin löytämään uusia rahoituskanavia. Hankekohtaiseen toimintaan saatiin tukea kahdelta yritykseltä ja Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalta.

Vuosi 2009 oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Kansallisen Tule-ohjelman  viimeinen rahoitusvuosi, jolloin avustussumma oleellisesti pienemnpi. Suomen Tule kykeni  osoittamaan tarpeellisuutensa yhteistyöjärjestönä ja vakuuttamaan rahoittajat

Kansallisen Tule-ohjelman jatkototeuttamisen tarpeellisuudesta, koska RAY ehdotti  joulukuussa 2009 julkistetuissa tukiesityksissään projektiavustusta 120 000 euroa/vuosi vuosille 2010-2012 Kansallisen TULE-ohjelman jatkamiseen hankkeena Ranka ja raajat toimimaan

Uusittavana olevan Kansalaisen Kuntomitan painatuskuluihin ei saatu anottua avustusta, mutta hanketta jatketaan yhteistyössä UKK-instituutin ja Työterveyslaitoksen kanssa.