Vuosikertomus 2011

Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry.

Suomen Tule ry. on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien  seitsemän kansalais- ja potilasjärjestön, kuuden tule-alan ammattilaisjärjestön, yhden säätiön  ja yhden tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Suomen Tulen kansalais- ja potilasjärjestöissä on yli 100 000 jäsentä. Vuosi 2011 oli järjestön yhdeksäs toimintavuosi.

Suomen Tule ry:n päämääränä on edistää tuki- ja liikuntaelinten terveyttä lisäämällä tietoa ja tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sen ongelmien merkityksestä yksilöille, väestölle ja yhteiskunnalle sekä mahdollisuuksista parantaa tuki- ja liikuntaelinten terveyttä ja toimintakykyä ja vähentää tule- sairauksia ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin.

Suomen Tule ry:n toiminnan lähtökohtana on tieto tuki- ja liikuntaelinten terveyden, toimintakyvyn ja sairauksien suuresta itsenäisestä merkityksestä ja näiden vaikutuksista laajasti koko terveyteen ja toimintakykyyn ja muiden sairauksien riskiin, kehittymiseen, kulkuun ja seurauksiin. ”Tule-terveys on koko terveyden perusta” ja Suomen Tulen tehtävänä on vahvistaa sitä.

Suomen Tulen toimintaa ohjaa v. 2009 hyväksytty strategia. Sen mukaisesti toiminta toteutetaan verkostoituneella yhteistyöllä ja se keskitetään Kansallisen Tule-ohjelman toteutumisen edistämiseen. Lisäksi toteutetaan ilmenevien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muita tule-terveyttä edistäviä, erityisesti laajakantoisia ja useiden jäsenyhteisöjen tavoitteita palvelevia ja yhteisesti sovittuja toimintoja.

Suomen Tulen taloudellisen pohjan muodostavat RAY:n projektiavustus vuosille 2010 – 2012 ja jäsenmaksut. Lisäksi varoja hankitaan lahjoituksilla ja yhteistyösopimuksilla.


Hallinto

Liittohallitus

Liiton hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Liittokokoukseen 25.5.2011 asti Suomen Tule ry:n hallitus oli seuraava:

Puheenjohtaja: Hilkka Riihimäki

I varapuheenjohtaja: Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II varapuheenjohtaja: Raimo Lindberg, Invalidiliitto ry

Hallitukseen kuuluu lisäksi  8 varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. He olivat:

Heikki Teittinen, Invalidisäätiö
Varajäsen: Kirsi Toivanen, Suomen Reumahoitajayhdistys ry

Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Varajäsen: Annikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry.

Aino Sainio, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Varajäsen: Kylli Pesonen, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry

Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen: Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry

Ritva-Liisa Aho, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Varajäsen: Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto ry

Mervi Ahlroth, Suomen Reumaliitto ry
Varajäsen: Ritva Pettinen, Suomen Reumaliitto ry

Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
Varajäsen: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos
Varajäsen: Hannele Tverin, Huoltoliitto ry

Ennen liittokokousta hallituksella oli 4 kokousta.

Liittokokous

Suomen Tule ry:n varsinainen liittokokous pidettiin 25.5.2011 Työterveyslaitoksen tiloissa Helsingissä. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä, joista 11 jäsenjärjestöjen valtuuttamaa edustajaa.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Työterveyslaitoksen professori Eira Viikari-Juntura.

Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2012. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on korkeintaan 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti lisämaksu 250 €. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa.

Vuoden 2011 tilintarkastajina toimivat liittokokouksen  2011 valitsemina Rauno Meetteri, KHT, varalla Pertti Hiltunen KHT ja Hannu Riippi. KHT, varalla Juha Selänne, KHT, BDO-FinnPartnersista.

Liittokokous teki seuraavat puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinnat. Heidän toimikautensa kestää 25.5.2011 alkaen vuoden 2012 liittokokoukseen.

Puheenjohtaja Hilkka Riihimäki

I varapuheenjohtaja Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II varapuheenjohtaja Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Heikki Teittinen, Invalidisäätiö
Varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry
Varajäsen: Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry

Aino Sainio, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Varajäsen: Kylli Pesonen, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry

Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen: Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry

Ansa Holm, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Varajäsen: Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto ry

Mervi Ahlroth, Suomen Reumaliitto ry
Varajäsen: Ritva Pettinen, Suomen Reumaliitto ry

Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
Varajäsen: Jukka Keronen, Suomen Selkäliitto ry

Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Varajäsen: Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry

Uusi hallitus kokoontui loppuvuoden aikana 3 kertaa.


 Jäsenkunta

Vuoden 2011 lopussa Suomen Tule ry:n muodosti 15 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopatiayhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma-yhdistys ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos. Suomen Tulen jäsenyydestä erosi Suomen Reumahoitajayhdistys ry ja siihen liittyi Suomen Sjögrenin syndrooma- yhdistys ry. Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä oli henkilökannatusjäseniä: professorit Hilkka Riihimäki, Pär Slätis ja Ilkka Vuori, ylilääkäri Markku Heliövaara ja dosentti Kalevi Österman.


Toimikunnat ja työryhmät

Suomen Tulen tieteellinen neuvottelukunta. Hallitus päätti 17.2., että tieteellisen neuvottelukunnan toimikausi päättyi v. 2010 lopussa. Uuteen neuvottelukuntaan hallitus kutsui dosentti Heikki Hurrin, professori Jussi Huttusen, professori Ilkka Kivirannan, professori Matti Lehdon ja dosentti Antti Malmivaaran. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Suomen Tulen puheenjohtaja Hilkka Riihimäki ja sihteerinä pääsihteeri Ilkka Vuori. Neuvottelukunnan tehtävänä on etsiä/kartoittaa sellaisia tutkimusaiheita, joiden toteuttaminen palvelisi mahdollisimman välittömästi tule-terveyden edistämistä tai jonkin/joidenkin keskeisten tule-sairauksien ehkäisyä, hoitoa tai kuntoutusta. Neuvottelukunta kokoontui kerran ja sen jäseniä konsultoitiin kirjallisesti eri yhteyksissä. Työn tuloksena syntyi alustava suunnitelma päättäjätason vaikuttajille suunnattavan symposiumin valmistelusta.

Ad hoc –työryhmä kutsuttiin pohtimaan mahdollisuuksia käynnistää Kansallisen TULE-ohjelman esityksen mukaisesti tutkimus jo kerätyn aineiston hyödyntämiseksi tule-terveyden edistämisessä. Kutsun ryhmään hyväksyivät dosentti Markku Heliövaara, ylilääkäri Juhani Juntunen ja professori Eira Viikari-Juntura. Työryhmän puheenjohtajana toimi Suomen Tulen puheenjohtaja Hilkka Riihimäki ja sihteerinä pääsihteeri Ilkka Vuori. Työryhmä kokoontui kerran ja sen jäseniä konsultoitiin puhelimitse. Työn tuloksena kehitettiin kaksi tavoitteen mukaista tutkimusaihetta, joiden sisällön tarkentamista ja toteuttamismahdollisuuksien selvittämistä jatketaan.

Työryhmä asetettiin pohtimaan tule-kuntoutuksen ajankohtaisia ongelmia ja mahdollisuuksia edistää niiden ratkaisemista. Työryhmään kuuluivat Heikki Teittinen Invalidisäätiöstä ja Mervi Ahlroth Suomen Reumaliitosta ja sen toimintaan osallistui pääsihteeri Vuori. Työryhmä kartoitti tehtäväkenttäänsä ja piti tärkeänä julkisen huomion lisäämistä kuntoutuksen ongelmista. Kuntoutus valittiin vuoden 2011 Tule-parlamentin teemaksi

Tule-nimike ja sen johdannaiset on todettu huonosti tunnetuiksi. Työryhmä Jyrki Laakso (puheenjohtaja), Ansa Holm, Jukka Keronen, Hannele Tverin ja Ilkka Vuori asetettiin selvittämään asiaa. Kävi ilmi, että nimikkeen tunnettuutta selvittävä kysely olisi liian kallis toteutettavaksi, ja asian käsittelyä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi jatkaa tässä vaiheessa.

Vuoden viimeisessä kokouksessa hallitus asetti työryhmän laatimaan perustaa Suomen Tulen strategian uudistamiseksi. Tämä on tarpeen, jotta Suomen Tule voisi muuttuneissa ja muuttuvissa olosuhteissa jatkaa parhaalla mahdollisella tavalla toimintaansa   päämääriensä hyväksi jäsenyhteisöjensä näkemyksiä vastaavalla tavalla. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Hilkka Riihimäki ja jäseniksi Ansa Holm, Marja Pihnala ja Hannele Tverin. Tehtävänsä 31.3. 2012 jättävän pääsihteeri Vuoren toivottiin osallistuvan ryhmän työhön. Työryhmä käynnisti työn perustaksi jäsenyhteisöille osoitetun kyselyn SWOT-analyysin tekemiseksi.

Vuonna 2010 syksyllä Tule-forumissa perustettu järjestökoulutustyöryhmä työskenteli vuonna 2011. Työryhmä suunnitteli ja toteutti järjestökoulutuskyselyn, joka oli tarkoitettu kaikille Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää jäsenjärjestöjen paikallis- ja alueyhdistysten järjestökoulutustarve sekä kerätyn tiedon perusteella suunnitella käytännön toimenpiteitä tule-järjestöjen oman järjestökoulutuksen käynnistämiseksi. Kyselyyn osallistui käytännössä vain neljä jäsenjärjestöä, joilta saatuihin sähköpostiosoitteisiin kysely toimitettiin. Kyselyn vastausprosentti oli vain 12. Työryhmän jäseninä olivat Jyrki Laakso ja Ansa Holm.


Jäsenyydet

Suomen Tule ry. oli Terveyden edistämisen keskuksen ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry jäsen, kunnes se liittyi näiden ja Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto ry:n yhdistymisen tuloksena syntyneen Soste ry:n jäseneksi.


Toimisto

Suomen Tule ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Bulevardi 5 A 7d, 00120 Helsinki. Vuoden kuluessa hallitus käsitteli useassa kokouksessa toimitilojen muuttamista ns. järjestötaloon yhdessä muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa, mutta asiaa koskevat päätökset siirtyivät hankkeen keskeneräisyyden takia seuraavalle vuodelle.

Määräaikaisena osa-aikaisena pääsihteerinä ja samalla Kansallisen TULE-ohjelman (KTO) koordinaattorina  toimi edelleen emeritusprofessori Ilkka Vuori. Hän ilmoitti jättävänsä tehtävän sopimuskauden päättyessä 31.3. 2012. Toimistonhoitaja/järjestösihteerinä jatkoi Merja Lartamo.

Kirjanpito ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä.


Toiminnat

Suomen Tule ry:n keskeinen tehtävä toimikaudella oli edistää Kansallisen TULE-ohjelman  toteutumista Ranka ja raajat toimimaan terveinä –hankkeena, mutta lisäksi toiminnat kohdistuivat muihin ajankohtaisiin asioihin.


Toimintalinjat

Toiminnan suuntaviivat ja osittain erilliset toiminnat määräytyivät toimintasuunnitelman mukaan, mutta niitä tarkennettiin ja ajankohtaistettiin vastaamaan jäsenistön odotuksia ja tarpeita kahdessa jäsenistön edustajien tule-foorumissa. Tilaisuuksilla on tärkeä tehtävä  myös edistää jäsenyhteisöjen toimintoja koskevien tietojen vaihtoa, mikä auttaa osaltaan verkottumisen, yhteistyön, työnjaon ja koordinaation kehittymistä.

Vuoden ensimmäisessä foorumissa 17.2. jäsenyhteisöt esittelivät keskeisiä ajankohtaisia asioitaan. Jäsenten ehdottamista aiheista käsiteltiin pääasiassa hoitoketjuja ja tiedotusta. Hoitoketjujen kehittämisessä nähtiin tärkeäksi lisätä kolmannen sektorin eli järjestöjen osuutta. Siihen on eniten mahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä ja varhaisissa vaiheissa sekä sairaudesta palautumisen yhteydessä, mm. kuntoutuksessa. Keskustelun perusteella esitettiin ajatus pidennetyistä ”terveys- tai hyvinvointiketjuista”. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa foorumissa. Tiedotuksessa keskityttiin pohtimaan erityisesti nuorisolle kohdistettavaa tule-aiheista tiedottamista.

Toisessa tule-foorumissa jatkettiin nuorille suunnattavan tule-tiedotuksen pohdintaa. Aihe jäi pääsihteerin valmisteluun ja tämä johti alueella vahvasti toimivan Terveys ry:n ja Suomen Tulen jäsenyhteisöjen edustajille keväällä järjestettyyn neuvotteluun, jossa Terveys ry. kertoi toiminnastaan ja tarjosi mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Toisena aiheena käsiteltiin ”terveysketjujen” kehittämistä ja päätettiin pyrkiä löytämään asiasta kiinnostunut sairaanhoitopiiri. Edellisenä vuonna koulutusyhteistyöhön tule-alueella lupautunut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli kiinnostunut asiasta, mutta joutui myöhemmin vetäytymään runsaan työmäärän takia. Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenen professori Matti Lehdon aloitteesta hän ja pääsihteeri kävivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajien kanssa asiasta neuvottelun, koska tässä piirissä on ollut vireillä samantapaista toimintaa. Aiheesta ilmestyi Suomen Lääkärilehdessä 12.8. dosentti Holmberg-Marttilan ja professori Valvanteen artikkeli ”Hoitoketjut toimiviksi potilaan ketjuiksi”. Suomen Tulella ei ollut mahdollisuuksia edistää asiaa pidemmälle.

Foorumin keskeinen sisältö oli keskustelu syksyn 2012 Tule-parlamentin järjestämisestä, erityisesti sen sisällöstä. Teemaksi valiutui kuntoutus ja tilaisuuden valmistelut käynnistettiin pääsihteerin laatiman muistion, edellisistä vastaavista tilaisuuksista saatujen kokemusten ja foorumissa käytyjen keskustelujen antamien suuntaviivojen pohjalla.

Foorumi keskusteli myös tule-järjestöjen yhteisestä tiedottamisesta tiedotuslehden/uutiskirjeen avulla sosiaali- ja terveysalan suunnittelijoihin ja päätöksentekijöihin vaikuttamiseksi. Ajatus sai osanottajien piirissä laajaa kannatusta ja sen valmistelua esitettiin jatkettavaksi.

Edelleen foorumissa keskusteltiin pääsihteerin laatimasta alustavasta suunnitelmasta tule-järjestöjen yhteiseksi liikuntaa edistäväksi hankkeeksi, Liikuntaa riskiryhmille ja pitkäaikaissairaille. RAY oli alustavassa keskustelussa suhtautunut asiaan myönteisesti. Suunnitelman laatiminen lopulliseksi RAY-avustushakemukseksi olisi edellyttänyt useiden jäsenyhteisöjen sitoutumista hankkeeseen. Niiden vähäisyyden takia lopullista suunnitelmaa ja hakemusta ei ollut tarkoituksenmukaista laatia.

Kokemusten perusteella tule-foorumit täyttävät hyvin tarkoitetut tehtävänsä Suomen Tulen verkostomaisen yhteistyön keskeisenä muotona.

Järjestöjen yhteistyöllä ehkäistiin kallista kansanterveysongelmaa.
Vastaisku vaivoille -luentokiertue pyrki yhä yleisempien liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn.

Neljä jäsenjärjestöä, Huoltoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Tule ry järjestivät yhteistyössä valtakunnallisen Vastaisku vaivoille –luentokiertueen. Tarkoituksena oli herättää ihmiset huolehtimaan liikuntaelintensä kunnosta, ennaltaehkäisemään vaivoja ja tarttumaan ripeästi jo ilmenneiden ongelmien hoitamiseen.

Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteensä 40 kaikille avointa yleisöluentoa  20 paikkakunnalla ympäri maata. Luentoihin osallistui n. 4 000 kuulijaa. Tilaisuuksissa käsiteltiin monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, niiden syitä sekä ennaltaehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia. Luentokiertueen toteuttamisen mahdollisti RAY:n tuki.


Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Tule-parlamentti 4.11.2012 Helsingin Musiikkitalossa:  tilaisuus valmisteltiin vuoden 2009 vastaavan tilaisuuden mallia mukaillen pyrkimyksenä aikaansaada vuoropuhelua poliittisten päättäjien, erityisesti kansanedustajien, asiantuntijoiden ja tule-kentän edustajien välillä. Aiheena oli kuntoutus, josta oli laadittu kolme kysymystä eri vastuutahoja ja edunsaajia edustavien henkilöiden vastattaviksi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi valtioneuvos Riitta Uosukainen. Parlamentti hyväksyi innostuneesti Suomen Nivelyhdistyksen esittämän julkilausuman Suomen kunnille maksuttomien uimahallivuorojen saamiseksi 68 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Julkilausuma julkaistiin lukuisissa tiedotusvälineissä. Parlamentista annettiin eri tahoilta runsaasti myönteistä palautetta. Pettymys oli kansanedustajien ja muiden korkean tason päättäjien vähäinen osallistuminen huolimatta perusteellisista yrityksistä. Tilaisuudesta on laadittu yksityiskohtainen selostus ja video, jotka ovat nähtävissä Suomen tulen verkkosivuilla.

Fysiatrian professuurit: v. 2011 jatkettiin toimintaa ko. professuurien perustamiseksi. Selvitykset osoittivat, että Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa on merkittävää kiinnostusta asiaan, mutta muissa yliopistoissa professuurin saamiseen ei ollut edellytyksiä. Kummankin tahon kanssa käytiin runsaasti neuvotteluja.Itä-Suomen yliopiston osalta käytiin neuvottelu myös Kela:n edustajien kanssa. Tampereen professuuriin ovat varsin vahvasti sitoutuneet keskeiset julkiset tahot, minkä lisäksi useat yksityiset tahot ovat ilmoittaneet valmiutensa hankkeen taloudelliseen tukemiseen, mutta täyttä rahoitusta ei vuoden loppuun mennessä ollut saatu kerättyä. Kesällä 2012 Helsingin yliopisto ilmaisi kiinnostuksensa professuuriin osana päättymässä olevaa, valtion vahvan vastaantulon sisältävää lahjoituskampanjaansa. Suomen Fysiatriyhdistyksen ja Suomen Tulen yritykset saada hankkeelle rahoitusta eivät tuottaneet riittävää tulosta.

Kirjelmä sosiaali- ja terveysministeriölle terveyden edistämisen määrärahojen jakoperusteista. Suomen Tule kiinnitti ministeriön huomiota ilmeiseen epäkohtaan terveyden edistämisen määrärahojen hakuilmoituksessa, jossa on useita sairausryhmiä mutta ei tule-sairauksia erikseen mainittu. Ministeriön vastaus ei ollut tyydyttävä, mutta asian käsittelyn jatkamista ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi.


Toiminta muissa järjestöissä (pääsihteeri):

 • Suomen Liikunta ja Urheilu, viestintävaliokunnan jäsen: liikunnan terveysvaikutuksia käsittelevän aineiston tuottaminen järjestön vaikuttamistoimintaan
 • Ikäinstituutin säätiö: hallituksen jäsen, Ikäinstituutin 40-vuotisjuhlan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
 • Voimaa vanhuuteen -ohjelma: johtoryhmän jäsen, asiantuntemus
 • Pyöräilykuntien verkosto: johtoryhmän jäsen, asiantuntemus pyöräilyn terveysvaikutuksia koskevissa kannanotoissa
 • Liiku Terveemmäksi toimikunnan varapuheenjohtaja
 • Suomen Kuntoliikuntaliitto: tieteellisen neuvottelukunnan ja kuntosalitoiminnan kehittämisryhmän jäsen, johdon konsultointi
 • Suomen Latu: neuvottelukunnan puheenjohtaja, terveysliikunnan asianajo. Osallistuminen pohjoismaiseen Hälsa och Natur konferenssissa Oslossa.

 Kirjoitukset, esitelmät ja vastaavat (pääsihteeri):

 •  Diet, physical activity and cardiovascular disease prevention in Europe, European Heart Network 2011 (Eurooppalaiset sydäntautien ehkäisysuositukset): katsaus liikunnan terveysvaikutuksista ja suositusluonnos.
 • Pyydetty Commentary artikkeliin Promoting cycling: a review of interventions, Clin J Sports Med. 2011
 • Liiallinen istuminen on terveydelle vaarallista, UKK-instituutin terveysuutiset 2011 (yhdessä R. Laukkasen kanssa)
 • Liikuntalääke.fi: verkossa oleva työkalu lääkäreille liikuntaneuvonnan avuksi, sijoitettu Suomen Lääkäriliiton Fimnet –sivustolle
 • Liikunta lisää terveyttä, mutta miten lisätä liikuntaa? Työterveyslääkäri 4/2011
 • Liikuntalääke.fi (ExerciseMedicine) – A tool for Finnish physicians to prescribe physical activity. Esitelmä American College of Sports Medicine Annual Meeting´ssä ja osallistuminen Global Trust Physical Activity Promotion työryhmän työhön. Denver, Co, June 2011
 • Exercise vs. pharmacological approach in musculoskeletal problems. The Int. 21th Puijo Symposium, Kuopio, June 2011
 • Lifestyle physical activity for health. 6th Int. Conference on Kinesiology, Opatija, Croatia, Sep 2011
 • Sohva, keinutuoli, kuntosali vai kävelysauvat? Esitelmä Keravan Rotaryklubissa, vastaava Pyynikin Rotaryklubissa, maalis- ja huhtikuu 2011. Esitelmän referointi ja siihen liittyvä ehdotus rotarien ryhtymisestä liikunnan edistäjiksi Rotary Norden lehdessä.
 • Tuki- ja liikuntaelimistön vanheneminen; kaatumisten ja osteoporoosin ehkäisy: luento Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille, toukokuu 2011
 • Iäkkään monisairaan liikuntaohjaus. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston ja Työterveyslaatuverkoston koulutustilaisuus, syyskuu 2011
 • Professio Oy:n järjestämässä koulutustilaisuudessa Helsingissä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta käsittelevän paneelin puheenjohtaja
 • Iäkkäiden liikunta ja liikuttaminen – hyvä sijoitus kaikille, Voimaa vanhuuteen –ohjelman vaikuttamisseminaari kolmen kunnan edustajille Kurikassa 10/2011
 • Liikuntalääke.fi –verkkotyökalun esittely Liikuntalääketieteen päivillä Helsingissä
 • Kommentteja Ikäihmisten liikuntaohjelmaan (ohjelman laatimisen esittäjänä ja asiantuntijana), julkistamistilaisuus Helsingissä, marraskuu 2011
 • WHO:n Kroatian maatoimiston pyytämä lausunto Kroatian liikunnanedistämissuunnitelmasta.
 • esitarkastajan lausunto LiTM Pertti Huotarin lasten ja nuorten liikuntaa koskevasta  väitöskirjatyöstä Jyväskylän yliopistolle
 • Osteoporoosiliiton pyytämä lausunto osteoporoosi-ohjelman tukenmista koskevasta hakemuksesta RAY:lle.

Tulevien toimintojen suunnittelu

Suomen Tule laati yhteistyössä useiden jäsenyhteisöjen kanssa jatkosuunnitelman laajan ja menestyksellisen yhteisen luentokiertueen uusimisesta vuonna 2012. RAY teki rahoittamisesta myönteisen päätöksen.

Suomen Tulen aloitteena lähetetty ohjelmaehdotus Sopivasti liikettä niveliin hyväksyttiin Tampereen lääkäripäivien ja Itä-Suomen lääketiede –tapahtumien ohjelmiin vuonna 2012.


Viestintä

Luentokiertue: Suomen Tule hallinnoi Huoltoliiton, Nivelyhdistyksen, Suomen Osteoporoosiliiton ja Suomen Selkäliiton toteuttamaa valtakunnallista tule-terveyttä ja –sairauksia käsittelevää luentokiertuetta,  www.vastaiskuvaivoille.fi  nimisillä verkkosivuilla oli 4594 vierailua ja 12568 katsottua sivua.

Verkkosivut. Suomen Tulea ja sen toimintoja esittelevää aineistoa päivitettiin toistuvasti. Verkkosivuilla on luettavissa tuoreita tule-alan mediapoimintoja. Kävijöitä ohjattiin Luotettavaa tule-tietoa linkin avulla luotettavan terveystiedon lähteille esittelemällä tällaisia lähteitä (Terveyskirjasto, TerveSuomi, ToimintaSuomi, Voimaa Vanhuuteen) ja luomalla niihin linkit. Sivujen tekninen päivitys ostettiin Suomen Nivelyhdistykseltä. Tavoitteena on tehokas, taloudellinen ja päällekkäistä työtä välttävä tiedonvälitys. Sivuilla oli kävijöitä 19637 ja 45340 sivua oli katsottu.

e-pressi.com:n kanssa tehtyä sopimusta hyödynnettiin lähettämällä laajaan jakeluun mm. Tule-parlamenttia, Kansalaisen TULE-kuntomittaa ja tule-järjestöjen yhteistä luentokiertuetta koskevia tiedotteita.

Aineistot. Yhteistyössä UKK-instituutin kanssa kehitetystä Kansalaisen Tule-kuntomitasta laadittiin ja julkaistiin esite, laaja kuvausaineisto sekä roll-up. Tämä osittain itse, osittain ohjattuna tehtävä tieteelliseen tutkimukseen perustuva tuki- ja liikuntaelimistön kunnon testistö tulee korvaamaan aikaisemman Kansalaisen kuntomitan ja on sekä terveydenhuollon ammattilaisten että tule- ja muiden järjestöjen käytettävissä oleva väline tule-terveyden edistämiseksi.


Näyttelyt ja vastaavat. Suomen Tule on yksin ja yhdessä jäsenyhteisöjen kanssa esitellyt alan järjestöjen toimintaa ensisijaisesti kirjallisten aineistojen avulla lukuisten koulutus-, messu-, näyttely-, luento- ym. tilaisuuksien yhteydessä.

Suomen Tule ry osallistui Lääkäripäiville 10. -13.1.2011 yhdessä FYSI ry:n kanssa. Lääkäripäivillä esiteltiin julkaisua


Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Pääsihteeri ja järjestösihteeri osallistuivat 25.1.2011 Kunnossa kaiken ikää –ohjelman vuosipäivään Säätytalolla.

Järjestösihteeri osallistui 17.-18.2. 2011 Sairaanhoitajapäiville Suomen Nivelyhdistyksen kanssa.


Hyvä City-elämä, terveystapahtuma kaikenikäisille 12.4.2011 Narinkkatorilla. Suomen Tule ry:llä oli infopöytä, mukana olivat myös Suomen Reumaliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun Osteoporoosiyhdistys ry sekä FYSI  ry.

Pääsihteeri ja järjestösihteeri osallistuivat Kunnon Laiva risteilyyn 19. – 21.8.2011. Silja Symphonylla järjestetyn Kunnon Laiva tapahtuman teemana oli Liikunta ja painonhallinta


Koulutus

Opas Terve tuki- ja liikuntaelimistö. THL:n ja Suomen Tulen yhteistyönä laadittua opasta terveydenhuollon henkilökunnalle on markkinoitu ja se on saanut hyvän vastaanoton. Alueellinen terveydenhuollon henkilökunnan tule-koulutus: lähtökohtana. Sen tietoutta oli tarkoitus käyttää alueellisesti moniammatillisen koulutuksen aineistona mm. tule-hoitoketjujen muodostamisen edistämiseksi. Neuvottelut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa johtivat koulutuksen pilot-hankkeen muodostamiseen, mutta sen toteutuminen lykkääntyi terveydenhuollon suuren työmäärän takia.


Yhteistoiminta

Edellä mainituilla tavoilla Suomen Tulella oli yhteistoimintaa erityisesti asiantuntijatasolla THL:n ja sen alueellisen terveyden edistämisen ohjelman, UKK-instituutin, Ikäinstituutin, Liiku terveemmäksi –hankkeen, Polar Electron, Pyöräilykuntien verkoston, Takaisin toimeen –hankkeen (Abbott Oy), Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Ladun, Suomen Liikunta ja urheilun sekä Voimaa Vanhuuteen –ohjelman kanssa.

Suomen Tule ry on Lääketieteen toimittajien yhteistyökumppani.


Huomionosoitukset

Suomen Tule ry:n pitkäaikaista hallituksen varapuheenjohtajaa, Invalidiliiton toimitusjohtaja Raimo Lindbergiä muistettiin hänen jäädessään eläkkeelle 28.2.2011, Suomen Osteoporoosiliitto ry:n puheenjohtajaa Olli Simosta hänen täyttäessään 75vuotta 15.3.2011, järjestösihteeri Merja Lartamoa hänen täyttäessään täytti 60 vuotta 18.5.2011 ja Suomen Tule ry:n I varapuheenjohtajaa Satu Gustafssonia hänen täyttäessään 50 vuotta 25.8.2011.

Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistystä huomioitiin sen täyttäessä 15 vuotta ja Forssan Reuma- ja Tules -yhdistystä sen täyttäessä 60 vuotta.

Suomen Tule ry huomioi  perustajajäsenensä, pääsihteerinä ja hallituksen jäsenenä toimineen ja tule-alalla lukuisissa tehtävissä, erityisesti Suomen Reumaliiton  toimitusjohtajana menestyksellisesti vaikuttaneen Kaarina Laine-Häikiön työn Hyvä Tule-palkinnolla, joka luovutettiin Tule-parlamentissa 4.12. Professori Pär Slätis lahjoitti palkintona maalauksensa Torreadori.


Talous

Suomen Tule ry:n tuotot olivat 223 087,09 € ja kulut -218 221,86 €. Tilikauden ylijäämä oli 4 865,23 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksista 202.100,11 €, varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 8.750 €, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran lahjoituksesta 3.000 €, Takaisin toimeen –hankkeen (Abbott Oy) Kansalaisen TULE-kuntomittan kehittämistä koskevasta yhteistyösopimuksesta 3000 €, korkotuotoista 80,58 € ja muista tuotoista 3000 €. Eläkevakuutusyhtiö Varma maksoi Tule-parlamentin kuluista Musiikkitalon vuokran ja tarjoilun kustannukset, yhteensä  2656,40 € ja Invalidisäätiö tuki tilaisuuden järjestämistä 500 €:lla..

Suomen Tule ry:n voimavarat kohdennettiin toimintavuonna 2011 Kansallisen Tule –ohjelman toteuttamiseen (2010-2012) kolmivuotisena hankkeena Ranka ja raajat toimimaan terveinä. Vuonna 2011 RAY:n projektirahoitusta käytettiin 122.058,14 €. Ranka ja raajat toimimaan terveinä –hankkeen rahoitus päättyy v. 2012 lopussa.