Vuosikertomus 2012 (pdf)

Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry

Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien seitsemän kansalais- ja potilasjärjestön, kuuden tule-alan ammattilaisjärjestön, yhden säätiön ja yhden tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Suomen Tulen kansalais- ja potilasjärjestöissä on yli 100 000 jäsentä. Vuosi 2012 oli järjestön kymmenes toimintavuosi.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa, pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön suurten kansanterveysongelmien vähentämisessä, kun tavoitteena on vaikuttaa tule-sairauksien ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista ja niihin liittyvistä ongelmista päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle. Liiton sisäistä toimintaa kehitetään jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti.

Suomen Tulen taloudellisen pohjan muodostavat RAY:n projektiavustus vuosille 2010–2012 ja jäsenmaksut. Lisäksi varoja hankitaan lahjoituksilla ja yhteistyösopimuksilla.

Keskeiset tulevaisuuden haasteet ja epävarmuustekijät liittyvät juuri rahoituspohjan epävarmuuteen, henkilöstöresurssien pienuuteen ja henkilövaihdoksiin, joiden myötä riskinä on hiljaisen tietopääoman hukkaaminen.


Hallinto

Liittohallitus

Liiton hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Liittokokoukseen 22.5.2012 asti Suomen Tule ry:n hallitus oli seuraava:

Puheenjohtaja: Hilkka Riihimäki

I Varapuheenjohtaja: Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II Varapuheenjohtaja: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Hallitukseen kuuluu lisäksi 8 varsinaista jäsentä, joilla on varajäsenet. He olivat:

Heikki Teittinen, Invalidisäätiö
Varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry
Varajäsen: Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry

Aino Sainio, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Varajäsen: Kylli Pesonen, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen: Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry

Ansa Holm, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Varajäsen: Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto ry

Mervi Ahlroth, Suomen Reumaliitto ry
Varajäsen: Ritva Pettinen, Suomen Reumaliitto ry

Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
Varajäsen: Jukka Keronen, Suomen Selkäliitto ry

Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Varajäsen: Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry

Ennen liittokokousta hallituksella oli 3 kokousta.

Liittokokous

Suomen Tule ry:n varsinainen liittokokous pidettiin 22.5.2012 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n tiloissa Helsingissä. Kokoukseen osallistui 13 jäsenjärjestöjen valtuuttamaa edustajaa.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Fysi ry:n toiminnanjohtaja Aino Sainio. Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2013. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Jäsenmaksut tarkistetaan vuoden alussa ennen jäsenmaksujen laskuttamista. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa.

Vuoden 2012 tilintarkastajina toimivat liittokokousten 2011 valitsemina Rauno Meetteri, HTM, varalla Pertti Hiltunen, KHT sekä Hannu Riippi, KHT. Varalla Juha Selänne, KHT, BDO FinnPartnersista.

Liittokokous teki seuraavat puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinnat. Heidän toimikautensa kestää 22.5.2012 alkaen vuoden 2013 liittokokoukseen.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry

I varapuheenjohtaja Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II varapuheenjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Mervi Ahlroth, Suomen Reumaliitto ry
varajäsen: Marja-Terttu Brandt, Suomen Reumaliitto ry

Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
varajäsen: Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos

Martti Heinonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
varajäsen: Matti Auvinen, FYSI ry

Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
varajäsen: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
varajäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Suomen Selkäliitto ry

Leena Ristolainen, Invalidisäätiö
varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry

Tuija Räsänen, Suomen Osteoporoosiliitto ry
varajäsen: Ansa Holm, Suomen Osteoporoosiliitto ry

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry
varajäsen: Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry

Uusi hallitus kokoontui loppuvuoden aikana  4 kertaa.

Liittokokous hyväksyi Suomen Tule ry:n uuden strategian. Liiton sääntöjen päivittäminen annettiin uuden hallituksen tehtäväksi.


Jäsenkunta

Vuoden 2012 lopussa Suomen Tule ry:n muodosti 15 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopatiayhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos. Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä oli henkilökannatusjäseniä: professorit Hilkka Riihimäki, Pär Slätis ja Ilkka Vuori, ylilääkäri Markku Heliövaara ja dosentti Kalevi Österman.


Toimikunnat ja työryhmät

Suomen Tule ry:n tieteellinen neuvottelukunta: puheenjohtajana toimi professori Hilkka Riihimäki ja jäseniä olivat professori Heikki Hurri, professori Jussi Huttunen, professori Ilkka Kiviranta, professori Matti Lehto ja dosentti Antti Malmivaara. Toimikunnan sihteerinä toimi pääsihteeri Ilkka Vuori. Toimikunnan tehtävänä on etsiä/kartoittaa sellaisia tutkimusaiheita ja toimintamuotoja, joiden toteuttaminen palvelisi mahdollisimman välittömästi tule-terveyden edistämistä tai jonkin/joidenkin keskeisten tule-sairauksien ehkäisyä, hoitoa tai kuntoutusta. Neuvottelukunta kokoontui 2 kertaa ja sen jäseniä konsultoitiin eri tavoin useita kertoja. Työn tuloksena syntyi alustava suunnitelma päättäjätason vaikuttajille suunnattavan symposiumin valmistelusta. Tilaisuus järjestetään osana Tule-parlamenttia vuonna 2013.

Hallituksen asettama työryhmä Hilkka Riihimäki (puheenjohtaja), Ansa Holm, Marja Pihnala, Hannele Tverin ja Ilkka Vuori laati esityksen Suomen Tulen strategian uudistamiseksi, jotta liitto voisi muuttuvissa olosuhteissa jatkaa parhaalla mahdollisella tavalla toimintaansa päämääriensä hyväksi jäsenyhteisöjensä näkemyksiä vastaavalla tavalla. Työryhmä toteutti työn perustaksi jäsenyhteisöille osoitetun kyselyn SWOT-analyysin tekemiseksi. Sen tuloksia ja yleisemmin Suomen Tulen toimintaa ja sen kehittämistä käsiteltiin perusteellisesti jäsenyhteisöjen yhteisissä tule-foorumeissa 7.2. ja 27.3. ja 11.9.2012. Strategia hyväksyttiin liittokokouksessa 22.5.2012.

Pääsihteeri Vuori kutsui THL:n tutkijat Antti Malmivaaran ja Reijo Sundin sekä Voimaa Vanhuuteen
-ohjelman edustajat tarkastelemaan mahdollisuuksia selvittää Voimaa Vanhuuteen -ohjelman vaikutuksia kohdekunnissa iäkkäiden henkilöiden lonkkamurtumien ilmaantuvuuteen, laitoshoitoon joutumiseen tai muihin terveysvaikutuksiin. Perusteellisten selvitysten jälkeen jouduttiin toteamaan, että riittäviä edellytyksiä luotettavien tulosten saamiseen ei ainakaan vielä ole.


Jäsenyydet

Suomen Tule ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäsen.


Toimisto

Suomen Tule ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Bulevardi 5 A 7d, 00120 Helsinki. Toimitilojen muuttaminen ns. järjestötaloon yhdessä muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa raukesi, kun järjestötalohanke ei toteutunut.

Määräaikaisena osa-aikaisena pääsihteerinä ja samalla Kansallisen TULE-ohjelman (KTO) koordinaattorina toimi edelleen emeritusprofessori Ilkka Vuori määräaikaisen työsopimuksen päättymiseen 31.3.2012 asti. Hallituksen toivomuksesta hän jatkoi uuden sopimuksen perusteella välttämättömien toimintojen suorittamista vuoden 2012 loppuun. Toimistonhoitaja/järjestösihteerinä jatkoi Merja Lartamo.

Kirjanpito ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä.


Toiminnat

Suomen Tule ry:n keskeinen tehtävä toimikaudella oli edistää Kansallisen TULE-ohjelman toteutumista Ranka ja raajat toimimaan terveinä –hankkeena. Lisäksi toiminnat kohdistuivat muihin ajankohtaisiin asioihin.

Toimintalinjojen määrittely

Toiminnan suuntaviivat ja osittain erilliset toiminnat määräytyivät toimintasuunnitelman mukaan. Niitä tarkennettiin ja ajankohtaistettiin vastaamaan jäsenistön odotuksia ja tarpeita kolmessa jäsenistön edustajien tule-foorumissa. Tilaisuuksilla on tärkeä tehtävä myös edistää jäsenyhteisöjen toimintoja koskevien tietojen vaihtoa, mikä auttaa osaltaan verkottumisen, yhteistyön, työnjaon ja koordinaation kehittymistä.

Vuoden ensimmäisessä tule-foorumissa 7.2. keskusteltiin perusteellisesti Suomen Tulen vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista ja ne kirjattiin varsin yksityiskohtaisesti. Tässä, samoin kuin seuraavissa 27.3. ja 11.9.2012 pidetyissä foorumeissa kävi ilmi, että jäsenyhteisöillä on varsin yhtenäinen näkemys Suomen Tulen päämäärästä edistää laaja-alaisesti ja yhteisten toimintojen avulla tule-terveyttä. Eri syistä jäsenyhteisöillä on erilaisia näkemyksiä Suomen Tulen tehtävistä ja toimintatavoista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhteisten päämäärää ja keskeisiä toimintalinjoja koskevien näkemysten perusteella oli mahdollista laatia kaikille jäsenyhteisöille hyväksyttävissä oleva strategia. Sen tehokas, laajaan yhteistyöhön perustuva toteuttaminen edellyttää jäsenyhteisöjen keskinäisen tiedonvälityksen, keskustelun ja pohdinnan intensiivistä jatkamista, jotta riittävä ”tuttuus”, luottamus sekä konkreettisia toimintatapoja ja toimintoja koskevat näkemykset voidaan saavuttaa. Tavoitteena on strategian mukaista yhteistoimintaa koskevien esitysten ja suunnitelmien tekeminen ja niiden toteuttaminen.

Jäsenyhteisöt kiteyttivät Suomen Tulen arvoiksi asiantunteva, vaikuttava, osallistuva ja luotettava. Keskeisimmiksi toiminnoiksi määriteltiin tule-terveyden edistäminen ja tule-ongelmien vähentäminen; ajantasaisen tule-terveyttä koskevan tiedon kokoaminen, muokkaaminen ja välittäminen niin päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille kuin väestöllekin sekä Suomen Tule ry:n sisäisen toiminnan kehittäminen jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti.

Foorumit, aikaisemmat kokemukset yhteistyöstä ja siihen pyrkivistä hankkeista sekä tilanneanalyysit antoivat perustan, jonka pohjalta voitiin laatia Suomen Tulen viestintään ja koulutukseen painottuva kolmivuotinen jatkohakemus Suomen Tulen strategisen päämäärän ja Kansallisen TULE-ohjelman toteutumisen edistämiseksi.


Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Fysiatrian professuurit. Toimenpiteitä fysiatrian professuurin perustamiseksi lahjoitusvaroin jatkettiin. Kuopion yliopiston osalta mahdollisuuksia ei todettu enää olevan, ja huomio kiinnitettiin kokonaan Tampereen yliopistoon. Tilanne kehittyi suotuisasti ja lahjoituslupauksia saatiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Suomen Fysiatriyhdistykseltä, Pirkanmaan Kansanterveys ry:ltä, Reumaliitolta, MedCare Säätiöltä, Invalidisäätiöltä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koolle kutsumassa kokouksessa toukokuussa 2012 hanke siirtyi sen vastuulle. Vuoden loppuun mennessä hanke ei vielä edennyt myönteiseen ratkaisuun ensisijaisesti Tampereen kaupungin Tammenlehväsäätiön kautta luvassa olleen tuen jäädessä puuttumaan tiedonkulun puutteiden takia. Suomen Tulen taholta yritettiin vielä vaikuttaa eräisiin potentiaalisiin lahjoittajiin, mutta ilman konkreettista tulosta. Oli selvästi havaittavissa, että ilman asian jatkuvaa esillä pitoa hanke ei etene, ja ilmeinen vaara on, että lähellä toteutumistaan ollut tule-terveyden edistämisen kannalta tärkeä hanke jää toteutumatta. Tilanteesta informoitiin Suomen Fysiatriyhdistystä.

Lausunnot. Tukeva kannanotto Suomen Fysiatriyhdistyksen fysiatrien erikoiskoulutuksen lisäämisen tarpeellisuutta koskevaan kirjelmään. Tammikuu 2012.

Yhteistoiminta. Tule-terveyden ja Kansallisen TULE-ohjelman edistämiseksi pääsihteeri toimi seuraavissa yhteisöissä:

 • Ikäinstituutin säätiö: hallituksen jäsen
 • Liiku Terveemmäksi neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, kannanotto Uudelle Liikuntajärjestölle (Valo ry.) kunto- ja terveysliikunnan ottamiseksi riittävästi huomioon sen strategiassa ja toiminnoissa.
 • Pyöräilykuntien verkosto: johtoryhmän jäsen, asiantuntemus pyöräilyn terveysvaikutuksia koskevissa kannanotoissa
 • Suomen Kuntoliikuntaliitto: tieteellisen neuvottelukunnan ja kuntosalitoiminnan kehittämisryhmän jäsen, johdon konsultointi; osallistuminen Uuden Liikuntajärjestön (Valo ry.) kunto- ja terveysliikuntaa koskevan strategian laatimiseen
 • Suomen Latu: neuvottelukunnan puheenjohtaja, terveysliikunnan asianajo
 • Suomen Liikunta ja Urheilu, viestintävaliokunnan jäsen: liikunnan terveysvaikutuksia käsittelevän aineiston tuottaminen järjestön vaikuttamistoimintaan
 • Voimaa vanhuuteen -ohjelma: johtoryhmän jäsen, asiantuntemus

Kirjoituksia:

 • Tule-KUNTOMITTA -työkalu tuki- ja liikuntaelimistön terveydeksi. (yhdessä M. Rinteen ja A. Taulaniemen kanssa). Fysioterapia 3/2012.
 • Tuki- ja liikuntaelinten vaivat ja sairaudet – kansanterveytemme keskeinen ongelma. Pyydetty MediaPlanet-lehteen, elokuu 2012.
 • Uusi Liikuntajärjestö (ULJ) – uhka vai mahdollisuus? Liikunta ja Tiede, 10/2012.
 • Physical Activity Promotion in the Primary Health Care Setting, käsikirjoitus 2012

Esitelmiä ja luentoja:

 • Onko liikunnasta lääkkeeksi? Innerwheel -klubi, Tampere 10.1.2012
 • Iäkkäiden liikunnan edistäminen – järkevä investointi. Voimaa vanhuuteen -ohjelma, Nurmeksen kunnanvaltuusto 26.1.2012
 • Liikkuva vanhuus – yhteinen asiamme. Voimaa vanhuuteen -seminaari, Nurmes 26.1.2012
 • TULES -ongelmien laajuus ja ohjelmat. HOITOVAIHTOEHDOT KOHTAAVAT -seminaari Jyväskylä 28.2.2012.
 • Mitä hyötyä liikunnasta on Sinulle, Ikäihminen? Voimaa vanhuuteen -seminaari, Hämeenlinna 20.3.2012
 • Tuki- ja liikuntaelimistön vanheneminen. Kaatumisten ja osteoporoosin ehkäisy. Luento gerontologian opintojaksossa Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille 25.4.2012
 • Physical Activity – the Cinderella in CVD Prevention. Reasons and Remedies. EuroPRevent 2012, 3 – 5 May 2012, Dublin, Ireland
 • Elämään vuosia vai vuosiin elämään? Suomen Ladun leiripäivät, Enonkoski 30.6.2012
 • Miten liikuntaa pitäisi edistää Suomen väestössä? 4event-tilaisuus, Aulanko 11.8.2012
 • Liikuntalääkkeen käyttö työterveyshuollon toteuttamassa ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. STLY:n Uudenmaan alaosaston kuukausikokous, Helsinki 5.9.2012
 • Physical Activity promotion in the primary care setting. Jubiläumskongress 100 Jahre Deutsche Sportmedizin, 4. – 6. Oktober 2012, Berlin
 • What Works in Physical Activity Promotion? Doctoral Study Seminar, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Dec 7, 2012
 • CVD Prevention: From North Karelia till Today – Finnish Experience. Conference Physical Activity and Health: Coronary Heart Disease, Zagreb, Dec 8, 2012

Viestintä

Viisi tuki- ja liikuntaelinjärjestöä (Huoltoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Tule ry) järjestivät yhteistyössä valtakunnallisen luentokiertueen nimeltä Vastaisku vaivoille. Kaikille avoimet yleisöluennot järjestettiin 40 paikkakunnalla ympäri maata vuoden 2012 aikana. Luennoilla käsiteltiin monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, niiden syitä sekä ennaltaehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia. Luentokiertueen toteuttamisen mahdollisti RAY:n tuki.

Verkkosivut. Suomen Tulea ja sen toimintoja esittelevää aineistoa on esillä liiton verkkosivuilla. Kävijöitä ohjattaan Luotettavaa tule-tietoa linkin avulla luotettavan terveystiedon lähteille esittelemällä tällaisia lähteitä (Terveyskirjasto, TerveSuomi, ToimintaSuomi, Voimaa Vanhuuteen) ja luomalla niihin linkit. Sivujen tekninen päivitys ostettiin Suomen Nivelyhdistykseltä. Tavoitteena on tehokas, taloudellinen ja päällekkäistä työtä välttävä tiedonvälitys. Sivuilla oli kävijöitä 18 000 ja 43 000 sivua oli katsottu, sekä nettiosumia 250 000.

e-pressi.com:n kanssa tehtyä sopimusta hyödynnettiin lähettämällä laajaan jakeluun mm. Kuntomittaa, tule-järjestöjen yhteistä luentokiertuetta sekä Hyvä ikä -messuille osallistumista koskevia tiedotteita.

Aineistot. Kansalaisen Tule-kuntomitasta laadittuja esitteitä ja kuvausaineistoa levitettiin laajalti messuilla, näyttelyissä, luento- ja esitelmätilaisuuksissa sekä lähettämällä niitä erityisesti työterveyshuollon yksiköihin. Kuntomitan ”mannekiiniksi” lupautui THL:n pääjohtaja Pekka Puska. Hänelle tehtiin testaus, häntä haastateltiin ja artikkeli toimitettiin jäsenyhteisöjen käyttöön sekä Takaisin toimeen -internetsivustolle julkaistavaksi. UKK-instituutin kevääksi suunnittelema maksullinen koulutus peruuntui osanottajien puutteessa. Syynä tähän olivat järjestöille liian korkeat kustannukset.

Opas Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Sekä THL että Suomen Tule ovat levittäneet näiden tahojen yhteistyönä laatimaa opasta terveydenhuollon henkilökunnalle ja se on saanut hyvän vastaanoton.

Liikuntalääke.fi -verkkotyökalu liikuntaneuvontaan oli käytettävissä Suomen Lääkäriliiton Fimnet-palvelimella. Työkalun tiedosto päivitettiin. ”Potilaan lääkärilehti”, joka on Suomen Lääkärilehden yleisölle suunnattu uusi verkkojulkaisu, tilasi ja julkaisi liikuntaohjeet kymmeneen terveysaiheeseen Liikuntalääke.fi -sivuston pohjalta. Ohjeita voi julkaista myös muissa lehdissä, ja Niveltieto-lehti käytti tätä mahdollisuutta.

Liikunta on lääkettä -juliste. Yhteistyössä Conmedic Oy:n kanssa ja lukuisten tahojen rahoittamana tuotettiin keväällä 2012 useassa koossa juliste, jota levittiin useihin satoihin terveydenhuollon ja järjestöjen toimipisteisiin.

Luentojen tiivistelmä. Luentokiertueen luennoista tuotettiin osanottajille suuren menekin ja suosion saavuttanut tiivistelmäkirjanen, luentojen yhteydessä jaettiin runsaasti paikallisten järjestäjien materiaaleja.

Näyttelyt ja vastaavat. Suomen Tule on yksin ja yhdessä jäsenyhteisöjen kanssa esitellyt alan järjestöjen toimintaa ensisijaisesti kirjallisten aineistojen avulla lukuisten koulutus-, messu-, näyttely-, luento- ym. tilaisuuksien yhteydessä.

Suomen Tule ry järjesti jäsenyhteisöille Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveyskiikuntaohjelman esittely- ja keskustelutilaisuuden Suomen Tulen toimistolla 1.2.2012. Ohjelmaa olivat esittelemässä ohjelmajohtaja Elina Karvinen ja ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari. Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteet ovat osittain yhteneväisiä Suomen Tulen useiden jäsenyhteisöjen joidenkin tavoitteiden kanssa, ja ohjelman kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat vastaavasti osittain samoja kuin Suomen Tulen jäsenyhteisöjen jäsenet tai muutoin niiden toteutuvan tai tavoitellun toiminnan piiriin kuuluvat henkilöt. Nyt toista vuotta jatkuvalla Voimaa vanhuuteen -ohjelman toisella kaudella Suomen Tulen usealla jäsenyhteisöllä, erityisesti niiden paikallisyhdistyksillä, olisi mahdollisuus aloittaa kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistoiminta tai jatkaa sitä. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä.

HealthEx Terveysliikuntapisteessä vietettiin perinteistä Terveyspäivää 14.3.2012.

ja tutustuttiin yhteistyökumppaneidemme toimintaan. Terveyspäivä on maksuton ja avoin tilaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita. Terveyspäivässä saadaan paljon hyödyllistä tietoa terveyteen liittyvistä asioista ja ajankohtaista tietoutta sekä uusimpia uutisia.

Mukana olivat seuraavat yhteistyökumppanit: Terveystalo Oy, Fysiokeskus TUF, Pääkaupunkiseudun

Osteoporoosiyhdistys, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys, Suomen Kilpirauhasliitto ry ja Suomen Tule ry.


Sairaanhoitajapäivät 22. – 23.3.2012 Helsingin Messukeskuksessa kerää hoitotyön asiantuntijat vuosittain yhteen jakamaan ja päivittämään osaamistaan. Se on Suomen suurin hoitotyön tapahtuma, jonka luento- ja workshop-tarjonnasta jokainen voi valita itseään kiinnostavimmat aiheet ja sisällöt. Suomen Tule ry osallistui sairaanhoitajapäiville Suomen Nivelyhdistys ry:n Helsingin alaosaston eli nivelpiirin kutsumana.

HUS:n terveyden edistämisen ohjausryhmä järjesti TULE-terveyden verkostoseminaarin 29.3.2012. Paikkana Biomedicum 1. Seminaari oli tarkoitettu HUS:n alueella terveyden edistämistoiminnassa työskenteleville terveydenhuollon, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden edustajille. Seminaarialustusten aiheina oli mm. seuraavia aiheita:

*  Väestön tuki- ja liikuntaelimistön terveyshaasteet – epidemiologiaa  ja ehkäisevän työn mahdollisuudet

*   TULES-kustannukset (Kustannusvaikuttavuus)

*   Tapaturmat – miten voidaan  hyödyntää tapaturmatilastoja terveyden edistämisessä

*   Liian monen lapsen ja nuoren liike on pysähtynyt

*   Työikäinen TULE-sairauksien riskissä – miten tunnistan?

*   Ikääntyvä kunnan asukas, liikunnalla toimintakykyä ja luuston kuntoa?

*   Onnistuneita uusia toimintamalleja mm. liikunnan edistämisessä

Hyvä City-elämä – ilmainen terveystapahtuma kaikenikäisille 10.5.2012.

Tapahtuman avasi apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja liikuntajohtaja Anssi Rauramo.

Juontajana toimiPorkkanamies’ Juha Heikkinen.

Tapahtuman järjestivät Aivoliitto, Arcada, Folkhälsan, Helsingin Alzheimeryhdistys, Helsingin kaupunki, Helsingin nivelpiiri, Helsingin Sydänpiiri ja -yhdistys, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Johannes församling, Metropolia, MLL, Omaiset mielenterveystyön tukena, Pääkaupunkiseudun Osteoporoosiyhdistys, Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset, SPR, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Tule ry, Svenska pensionärsförbundet, THL, Väestöliitto, Yliopiston Apteekki.

Hyvä Ikä 12 -messut, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 27. – 28.9. Ikääntymisen ja vanhustyön perinteisen Hyvä Ikä 12 -messutapahtuman rinnalla järjestettiin Hyvä Ruoka 12 -teema-alue. Näyttelyalueella oli siis entistä enemmän mielenkiintoista koettavaa ja katsottavaa.
Uutuuksiaan ja palveluitaan esitteli kaikkiaan 216 näytteilleasettajaa. Kävijöitä Hyvä Ikä ja Hyvä Ruoka 12 keräsivät yhteensä 7023 kävijää.

Vapaaehtoistoiminnan MENU-MESSUT järjestettiin Vanhalla Ylioppilastalolla 28.11.2012, Suomen Tule ry osallistui messutapahtumaan esitteitä jakaen Helsingin nivelpiirin kutsumana. Avajaispuheen piti Raha-automaattiyhdistyksen puheenjohtaja Hannes Manninen.


Koulutus

Sessio Sopivasti liikettä niveliin. Alueellisilla lääkäripäivillä Tampereella maaliskuussa ja Kuopiossa marraskuussa pidettiin Suomen Tulen suunnittelema ja organisoima iltapäivän kestävä sessio, jossa kunkin aiheen luennoitsijana oli maan eturivin asiantuntija. Kummassakin tilaisuudessa kuulijoita oli runsaasti ja kokonaisuus sai hyvät arvioinnit.

Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA ei toimintavuonna edennyt järjestöissä toivotulla tavalla. Kuntomitan käyttö ja siihen liittyvä koulutus on suuri haaste monelle kansanterveys- ja potilasjärjestölle: vertaistoimintana sen käyttö on haasteellista ja lisäksi koulutuskustannukset ovat monille korkeat. Tavoitteena on, että terveydenhuolto alkaisi käyttää Tule-KUNTOMITTAA ja kouluttaisi henkilökuntaa sen käyttöön UKK-instituutissa. Kuntomittaa ja siihen liittyvää koulutusta markkinoidaan edelleen myös jäsenjärjestöissä.


Yhteistoiminta

Suomen Tulella oli yhteistoimintaa erityisesti asiantuntijatasolla THL:n, UKK-instituutin, Ikäinstituutin, Liiku terveemmäksi -hankkeen, Polar Electron, Pyöräilykuntien verkoston, Takaisin toimeen -hankkeen (Abbott Oy), Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Ladun, Suomen Liikunta ja urheilun sekä Voimaa Vanhuuteen -ohjelman kanssa.

Suomen Tule ry on Terveystoimittajat ry:n yhteistyökumppani.


Huomionosoitukset

Suomen Fysiatriyhdistys kutsui Ilkka Vuoren kunniajäsenekseen.

International Council of Sport Science and Physical Education myönsi Ilkka Vuorelle Philip Noel-Baker Research Award -palkinnon


Talous

Suomen Tule ry:n tuotot olivat 215 068,22 € ja kulut – 211 066,68 €. Tilikauden ylijäämä oli 4001,54 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksesta 197 000,46 €, varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 8 250,00 €, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran lahjoituksesta 2 000,00 €, muista tuotoista 7 750,00 € ja korkotuotoista 67,76 €.