1. Väestön parempi tule-terveys: tuki- ja liikuntaelimistön aiheuttamia oireita on harvemmilla suomalaisilla, näiden elinten kunto ei aiheuta vaaraa tule-sairauksien kehittymisestä ja se riittää täyttämään työn ja kotitöiden vaatimukset ja antaa mahdollisuudet osallistua kiinnostaviin vapaa-ajan toimintoihin.

2. Väestön parempi tule-tietoisuus: väestön eri ikä- ryhmiin suunnattu tule-asioista tiedottaminen johtaa parempaan tule-tietoisuuteen ja tule-ongelmien vähenemiseen.

* Näköala: Kansanterveyslaitos on arvioinut, että ennaltaehkäisyn tuloksena sekä selkäsairauksien että nivelrikon esiintyvyys vähenisi väestössä noin 30 % ja että tapaturmien ja väkivallan aiheuttamat vammat vähenisivät 20- 45 %.

3. Tule-sairauksia ja vammoja ilmaantuu harvemmille suomalaisille. Tuloksena on elämänlaadun ja toiminta- ja työkyvyn säilyminen useammilla suomalaisilla, pienempi hoitojen, kuntoutuksen ja hoivan tarve, vähemmän koulutetun henkilökunnan ja hoito- ja hoivapaikkojen tarvetta ja pienemmät kustannukset yksilöille ja yhteiskunnalle.

* Näköala: Kansanterveyslaitoksen arvion mukaan tapaturmista ja väkivallasta aiheutuvat kuolemat vähenisivät työikäisillä 45 % ja eläkeikäisillä 20 %, jos niitä esiintyisi koko väestössä saman verran kuin niitä esiintyy nyt siinä osassa väestöä, jossa niitä on vähiten.

4. Tule-sairaiden hoito tehostuu. Monet tule-sairaudet alkavat vähitellen lisääntyvinä kipuina ja toiminnan rajoituksina. Varhaisen diagnosoinnin ja hoidon aloittamisen avulla sairauden kroonistuminen voidaan usein estää. Kansallisen TULE-ohjelman tuloksena diagnoosin teko ja hoitoon pääsy nopeutuvat ja oikeat toimenpiteet tehdään oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, seurauksina paremmat välittömät tulokset, vähemmän pitkäaikaisen hoidon ja hoivan tarvetta, nopeampi paluu työhön, vähemmän ennenaikaista eläköitymistä, pienempi voimavarojen tarve ja pienemmät kustannukset.

5. Tule-sairaiden kuntoutus tehostuu ja laajenee. Oikeus kuntoutuspalveluihin laajenee, niiden saatavuuden tasa-arvoisuus lisääntyy, aloituksen viiveet vä- henevät, oikeat toimenpiteet tehdään oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, terveys ja toimintakyky palautuvat useammin ja täydellisemmin, vähemmän pitkäaikaisen hoidon ja hoivan tarvetta, nopeampi työhön paluu, vähemmän ennenaikaista eläköitymistä, pienempi voimavarojen tarve ja kustannukset.

6. Toiminta- ja työkyky paranevat tai niiden heikkeneminen hidastuu ja työkyvyttömyyden kustannukset vähenevät merkittävällä osalla niistä suomalaisista, joilla huono tule-terveys alentaa toiminta- tai työ- kykyä. Uusien tapausten ilmaantuminen vähenee. Tuloksena on parempi selviytyminen arjen vaatimuksista, parempi ja pitempään jatkuva työkyky, vähemmän enneaikaista eläköitymistä, pitempään jatkuva omatoiminen selviytyminen iäkkäänä ja pienempi hoivan tarve.

* Näköala: Kansanterveyslaitoksen arvion mukaan toimintakyvyn rajoituksista aiheutuva avun tarve pienenisi 50 %, jos näitä rajoituksia esiintyisi koko väestössä saman verran kuin niitä esiintyy nyt siinä osassa väestöä, jossa niitä on vähiten.

7. Tule-sairaiden elämänlaatu paranee, kun sairauksista aiheutuvat oireet ja sosiaalisia osallistumismahdollisuuksia vähentävät huonokuntoisuus, toiminnanvajaukset ja liikkumisen esteet vähenevät.

Kansallisen TULE-ohjelman tuloksena iäkkäiden henkilöiden toimintakyky ja omatoimisuus paranevat
Suomen väestön yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä
76 %. Työikäinen väestö supistuu vastaavana aikana 67 %:sta
58 %:iin koko väestöstä. Väestön ikääntyessä hoidon ja hoivan tarve
kasvavat. Jos iäkkäiden ihmisten terveydestä ja toimintakyvystä pidetään
huolta, voi säästöjä kertyä. Suomessa elinaika piteni viime vuosisadan
lopulla kolmella vuodella. Siihen liittyi myös toimintakykyisen
ajan piteneminen. Tämä viittaa siihen, että siirtymistä laitoshoitoon
voidaan siirtää, mahdollisesti kolmella vuodella.