1. Johdanto

Aromaa A, Heliövaara M, Impivaara O. ym. Terveys, toimintakyky ja hoidontarve Suomessa. Mini-Suomi – terveystutkimuksen perustulokset. Julkaisuja AL:32. Kansaneläkelaitos, Helsinki 1989.

www.boneandjointdecade.org

Asiantuntijat äänessä. Tieteellistä pohjaa kansalliselle tuki- ja liikuntaelinohjelmalle. Suomen Tule ry, Helsinki 2005.

Heliövaara M, Mäkelä M, Sievers K, Melkas T, Aromaa
A, Knekt P. Impivaara O, Aho K, Isomäki H. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Suomessa. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. AL:35, Helsinki 1993.

Laine-Häikiö K. Kansalaiset äänessä. Suomen Tule ry, Helsinki 2005.

Sievers K, Klaukka T, Mäkelä M. TULES-vuori matalaksi. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansanterveydellinen merkitys Suomessa sekä suosituksia ongelman ratkaisemiseksi. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:96, Helsinki 1990.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 18, Helsinki 1996.

2. Kansallisen TULE-ohjelman perustelut

Kaila-Kangas L, toim. Musculoskeletal disorders and diseases in Finland, Results of the Health 2000 Survey. Publications of the National Public Health Institute B25/2007. http:/www.ktl.fi/portal/2920

Kiiskinen U, Teperi J, Häkkinen U, Aromaa A. Kansantautien ja toimintakyvyn vajavuuksien yhteiskunnalliset kustannukset. Julkaisussa: Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S, Teperi J, toim. Suomalaisten terveys. Kustanus Oy Duodecim, Kansanterveyslaitos ja STAKES, Helsinki 2005.

Pekurinen M, Puska P. ym. Terveydenhuollon menojen
hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja | 4/2007, Helsinki 2007.

Pohjolainen T, Seitsalo S, Sund R, Kautiainen H. Mitä selkävaiva maksaa? Duodecim 2007; 123: 2110-15.

3. Kansallisen TULE-ohjelman päämäärät ja tavoitteet

Pekurinen M, Puska P. ym. Terveydenhuollon menojen
hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja | 4/2007, Helsinki 2007.4. Tule-sairauksien ja  vammojen syyt ja riskitekijät

Aho K, Heliövaara M. Risk factors for rheumatoid arthritis. Ann Med 2004; 36: 242-251.

Cummings SR and Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet 2002;359:1761-67.

Felson DT, Zhang Y. An update on the epidemiology of knee and hip osteoarthritis with a view to prevention. Arthritis Rheum 1998;41:1343-55.

Flugsrud GB, Nordsletten L, Espehaug B, Havelin LI, Meyer HE. Risk factors for total hip replacement due to primary osteoarthritis. A cohort study in 50,034 persons. Arthritis Rheum 2002;46:675-82.

Gorman JD. Smoking and rheumatoid arthritis: another
reason to just say no. Arthritis Rheum 2006;54:10-3.

Heliövaara M. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Julkaisussa: Lihavuus – painavaa asiaa painosta. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, Vammala 2005: 31-35.

Riihimäki H, Viikari-Juntura E. Back and limb disorders. In: Epidemiology of work-related diseases, ed. By McDonald JC, BMJ Books, London 2000: 233-265.

Silman AJ, Hochberg MC, (ed.). Epidemiology of the rheumatic diseases. 2nd edition. Oxford University Press, Oxford and New York 2001.

5. Tule-terveyden edistäminen viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana

Asiantuntijat äänessä. Tieteellistä pohjaa kansalliselle tuki- ja liikuntaelinohjelmalle. Suomen Tule ry, Helsinki
2005.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 18, Helsinki 1996

Terveyden edistäminen

Aikuisten lihavuus. Käypä hoito 22.1.2007. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä.

Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S, Teperi J (toim.).
Suomalaisten terveys. Duodecim, STAKES, KTL , Helsinki 2005.

Erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelma vuosille 2003 – 2005. Opetusministeriön julkaisuja 2003:12, Helsinki 2003.

Etu-Seppälä L. Dehko etenee 2005 – 2007. Suomen Diabetesliitto ry;2005.

Fogelholm, M, Paronen O, Meittinen M. Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. Helsinki 2007.

Helakorpi S, Patja K, Prättälä R, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2005. Helsinki: Kansanterveyslaitos; 2005.

Koskinen M, Lounamaa A, Tiirikainen K, Laitakari J, Parkkari J. Kotitapaturmat Suomessa 2003. Ei kuolemaan johtaneet kotitapaturmat 15–64-vuotiailla. Suomalaisten turvallisuus 2003 -haastattelututkimuksen tuloksia. Kansanterveyslaitos B 7/2006, Helsinki 2006. Laine-Häikiö K. Kansalaiset äänessä. Suomen Tule ry, Helsinki 2005.

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976), viimeinen muutos 700/2006.

Lasten lihavuus. Käypä hoito1.8.2005. SuomalaisenLääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä.

Liikuntalaki 18.12.1998/1054.

Oja P, Rissanen P, Mustonen A. Kunnossa kaiken ikää(KKI) –ohjelma. Toiminnan arviointi vuosilta 1995–2003. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Jyväskylä 2005.

Pekurinen M, Puska P. ym. Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja | 4/2007, Helsinki 2007.

Reunanen A. Toimenpideohjelma suomalaisten sydänja verisuoniterveyden edistämiseksi. Arvio toteutuksesta. Suomen Sydänliiton julkaisuja 2003:1.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001.

Työturvallisuuslaki 738/2002.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2001:12.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Alkoholiohjelma 2004 – 2007. Yhteistyön lähtökohdat. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:7.

Toimenpideohjelma suomalaisten sydän- ja verisuonitautien edistämiseksi vuosille 2005 -2011. Suomen Sydänliiton julkaisuja 2005:1,

Toimenpideohjelma suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997:27. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 1997.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 203 –2010.Suomen Diabetesliitto, Jyväskylä 2003.

Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015  kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2001/4, Helsinki 2001.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset -ravinto ja liikunta tasapainoon. Edita Publishing, Helsinki 2005.

www.valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp.

Sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Tiirikainen K, Lounamaa A. Suomalaiset tapaturmien uhreina. 2006. Kansallisen uhritutkimuksen perustaulukoita. Kansanterveyslaitos B 4/2007, Helsinki 2007.

Toimenpideohjelma suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997:27. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 1997.

Toimenpideohjelma suomalaisten sydän- ja verisuonitautien edistämiseksi vuosille 2005 -2011. Suomen Sydänliiton julkaisuja 2005:1.

Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2007–2012. Sosiaali- ja terveysministeriön Julkaisuja 2006:24.

www.boneandjointdecade.org
www.stm.fi/suomi/tso/julkaisut/veto/veto.htm
www.tyotapaturmaohjelma.fi/

Hoitojärjestelmät

Kansanterveyslaki (66/1972).

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1978)

Häkkinen U, Alha P: Terveyspalvelujen käyttö ja sen väestöryhmittäiset erot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10 / 2006.

Nieminen M: Eurooppa eläköityy eri tahtiin. Tilastokeskus, Tieto & trendit 1 lokakuu 2005 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2 / 2002.

Hoito

Aromaa A, Huttunen J, Koskinen J, Teperi: Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2005.

Hakulinen Katri. Avofysioterapiapalvelujen käyttö Suomessa. Terveys 2000 –tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14/2004, Helsinki 2004.

Häkkinen U, Alha P. Terveyspalvelujen käyttö ja sen väestöryhmittäiset erot. Terveys 2000 –tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10/2004, Helsinki 2006.

Kaila-Kangas L, toim. Musculoskeletal disorders and diseases in Finland, Results of the Health 2000 Survey. Publications of the National Public Health Institute B25/2007. http:/www.ktl.fi/portal/2920

Mattila K: Perusterveydenhuolto, Ibid.ss 351-355.

Stakes: Somaattinen erikoissairaanhoito 2005. Tilastotiedote 29/2005

Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Tilastokeskus 2000.

Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana. Koti ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2007- 2012. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 24 / 2006.

Teperi J: Erikoissairaanhoito. Kirjassa: Suomalaisten terveys. Toim Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S, Teperi J. Duodecim, Stakes, KTL, Helsinki 2005.

Kuntoutus

Huuhtanen J, Forss, M. Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2008 – 2010. Moniste.

Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005 (KKRL).

Tutkimus

Mela GS, Cimmino MA. An overview of rheumatological research in the European Union. Ann Rheum Dis 1998; 57: 643-7.