Johtaminen, vastuu, koordinaatio ja seuranta

Suomen Tule ry yhteistoimintajärjestönä vastaa Kansallisen TULE-ohjelman toteutuksen hallinnoinnista. Tehtävää varten nimetään osallistuvien tahojen edustajista koostuva johtoryhmä. Käytännön toteuttamisesta vastaa projektipäällikkö, joka raportoi johtoryhmälle.

Ohjelman seurannasta vastaa johtoryhmä.

Tiedot ohjelmaprosessin etenemisestä ja ohjelman toimintojen  määrällisestä ja laadullisesta toteutumisesta kerätään asiakirjoista ja haastattelujen avulla osittain jatkuvasti ja osittain vuosittain niiden suorittamisesta vastaavilta tahoilta.

Ohjelman vaikutusten seurannassa käytetään pääasiassa valtakunnallisia (STAKES, Kela) ja alueellisia (sairaanhoitopiirit,
läänit) rekisteri- ja tilastotietokantoja. Kysely- ja haastattelututkimuksiin pyritään liittämään Kansallisen
TULE-ohjelman vaikutusten selvittämiseen päteviä erityisosioita.

Vaikutusten mittareina käytetään tuki- ja liikuntaelinten terveyteen ja sairauksiin sekä vammoihin sekä niiden riskitekijöihin liittyviä tietoja, asenteita, riskitekijöiden ja oireiden yleisyyttä, sairauksien ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä, erilaisten hoitotapahtumien määrää, sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläketapahtumia sekä mahdollisia kliinisten ja toimintakykytutkimusten kuvaavia tietoja. Tieteellinen neuvottelukunta antaa raportista lausunnon Suomen Tule ry:n hallitukselle, joka käsittelee raportin osana toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laadintaa.

Toimenpiteiden priorisointi ja täsmennykset puiteohjelmaan tehdään vuonna 2008, jolloin tehtävät ja niiden toteuttajat, toteuttamisvastuu, toimintatapa, työnjako, keinot, ajoitukset ja voimavarat kartoitetaan ja niistä sovitaan.

Kansallisen TULE-ohjelman toteuttamisen kannalta keskeisiä piirteitä ovat:

  • ohjelmaa päivitetään jatkuvasti ja sitä toteutetaan asteittain
  • ohjelmaa toteutetaan osittain tule-sairauskohtaisina osaohjelmina
  • useimpien esitysten toteutuminen edellyttää järjestelmällistä yhteistyötä monien tahojen kesken riittävän monitahoisten, keskeiset väestöryhmät kattavien ja pitkäkestoisten toimintojen aikaansaamiseksi
  • keskeisiä tahoja ovat tule- ja muut kansalaisjärjestöt sekä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja liikennealojen viranomaiset ja asiantuntijat.