Tuki- ja liikuntaelinten terveyteen ja sairauksiin vaikuttavat hyvin monet valtakunnallisella, alueellisella, paikallisella ja yksilöiden tasolla ilmenevät tekijät, jotka liittyvät ihmisten mahdollisuuksien, oikeuksien ja velvoitteiden säätelyyn, ohjaukseen ja kehittämiseen. Kansallisen TULE-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttamista kaikkiin näihin tekijöihin. Ohjelman toimenpide-ehdotukset käsittävät siten toisaalta vaikuttamista laaja-alaisten politiikkojen ja ohjelmien suunnitteluun ja toisaalta käytännön toimenpiteiden toteuttamista yksittäisten tule-ongelmien ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen ja näitä tukevien toimintojen edistämiseksi.

Seuraavissa esityksissä on otettu huomioon kaikki ne ehdotukset, joita alan järjestöjen, hallinnon ja asiantuntijoiden edustajat ovat tehneet laajoissa kuulemisissa ohjelman valmistelun eri vaiheissa. Mukana on myös esityksiä, joita ollaan jo toteuttamassa. Esityksiä on näin ollen kertynyt runsaasti ja ne ovat luoneeltaan erilaisia. Seuraavat esitykset muodostavat perustan lopulliselle toimenpideohjelmalle.