1. Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn toteutumista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa lain edellyttämällä tavalla seurataan ja tehdään tarvittaessa kehittämisehdotuksia.
  2. Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sisältöä ja toimintatapoja kehitetään tule-ongelmia tehokkaammin ehkäiseväksi mm. antamalla näyttöön perustuvia, yksilöllisesti laadittuja ohjeita terveellisestä ravinnosta, liikunnasta ja levosta sekä tupakoinnin ja alkoholin käytön haitoista.
  3. Hoitoketjuja kehitetään ja otetaan käyttöön siten, että ne ulottuvat ehkäisystä kuntoutukseen ja julkisen sektorin palveluista yksityisiin.
  4. Perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työsuojeluhenkilöstön yhteistyönä toteutetaan paikallisia ja alueellisia tule sairauksien ja tapaturmien ehkäisyohjelmia.
  5. Terveyttä edistävien elintapojen (liikunta, ravitsemus, painonhallinta, tupakoimattomuus, päihteiden käyttämättömyys) edistämistä terveyskeskuksissa ja työterveydenhuollossa lisätään ja kehitetään järjestelmällistä, koulutettujen neuvojien antamaa liikuntaneuvontaa ja kuntoneuvolatoimintaa. Toiminnassa on tarpeen hyödyntää tule- ja muiden järjestöjen asiantuntemusta, kokemusta ja koulutettua henkilökuntaa.
  6. Yhteistyötä terveydenhuollon ja kansalaisjärjestöjen välillä kehitetään ja edistetään kansalaisjärjestöjen tuottamien palvelujen käyttöä mm. hoitoketjujen osana sekä neuvonta- ja ohjauspalveluissa.
  7. Palveluihin ohjausta kehitetään kuntien sosiaali- ja terveystoimen, työterveyshuolon, Kelan ja tule järjestöjen yhteistyönä.