Tule-sairauksien spesifisessä ehkäisyssä keskeistä on riskiryhmien ja -henkilöiden tunnistaminen ja vaikuttaminen tehokkaasti sairauden riskiä lisääviin ja sairauden etenemiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä varhainen diagnosointi ja puuttuminen alkamassa olevaan ongelmaan.

  1. Eri toimijoiden suunnittelemia ja toteuttamia sairauskohtaisia ohjelmia tuetaan ja edistetään eri ohjelmien yhteistoimintaa.
  2. Tule-sairauksiin liittyvien Käypä hoito -suositusten käytön tehostamiseksi lisätään asiaa koskevaa koulutusta erityisesti perusterveydenhuollossa.
  3. Eri yhteyksissä tunnistettujen riskihenkilöiden ja -ryhmien hoitoonohjausta varten laaditaan ohjeet osana hoitoketjuja.
  4. Työterveyshuollon mahdollisuuksia työperäisten tule-sairauksien ehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa tehostetaan entisestään.
  5. Lasten ja nuorten skolioosin ja selkäsairauksien varhaiseksi toteamiseksi lisätään aiheen koulutusta ja seulontatutkimuksia kouluterveydenhuollossa.
  6. Osteoporoosin ehkäisyä vanhuksilla tehostetaan ottamalla käyttöön D -vitamiini-injektiot.
  7. Kaatumisten ehkäisyä tehostetaan hyödyntämällä alan näyttöön perustuva tieto laajan koulutuksen ja tiedotuksen avulla.
  8. Koti- liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytoimintaa lisätään kannustamalla ja tukemalla tulejärjestöjä tiedotuksen, koulutuksen ja taloudellisen tuen avulla osallistumaan siihen.
  9. Liikennetapaturmien ehkäisyn tukemiseksi liitetään nuorten moottoriajoneuvokoulutukseen vahva osio näistä tapaturmista ja niiden seurauksista.