Tule-terveyden tehokkaan edistämisen keskeinen edellytys on tutkimustiedon lisääminen tuki- ja liikuntaelinten rakenteista ja toiminnoista ja näihin vaikuttavista tekijöistä sekä tule-sairauksien syntymekanismeista. Tietoa tarvitaan siis sekä ongelmien syistä että niihin vaikuttamisen keinoista. Tarpeellisen tutkimuksen alue ulottuu siten biologisesta perustutkimuksesta elintapojen muuttamista koskevaan käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen.

Kansallinen TULE-ohjelma ehdottaa tutkimuksen ja kehittämistoiminnan alueilla erityisesti seuraavia toimenpiteitä.

  1. Tule-sairauksien syntymekanismien, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen tutkimuksen pitämiseksi korkealla tasolla ja suhteessa alana kansanterveydelliseen ja -taloudelliseen merkitykseen sen voimavarat ja kilpailukyky pitää turvata mm jatkamalla ja kehittämällä Tules (TBGS) -tutkijakoulun toimintaa.
  2. Suomen Akatemialle tehdään esitys ehkäisevän lääketieteen tule-tutkimusohjelmasta.
  3. Toteutetaan tutkimuslaitosten ja sairaanhoitopiirien yhteistyönä tule-sairauksien diagnostiikkaa, hoitoketjujen toimivuutta ja ennaltaehkäisytoimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta selvittäviä seurantatutkimuksia.
  4. Nivelrikon kansantaloudellisen merkityksen osoittamiseksi selvitetään nivelrikon aiheuttamat kustannukset ja sairauden ehkäisemiseksi suunnataan tutkimusta nivelen optimaalisen kuormituksen, riskitekijöiden ja perintötekijöiden yhteisvaikutusten ja lihavuuden vaikutusmekanismien selvittämiseen. Vastaavia tutkimuksia on tarpeen tehdä myös muiden yleisten tule-sairauksien (erityisesti selkäsairauksien) osalta.
  5. Tule-sairauksien sosioekonomisten erojen syitä selvittävää tutkimusta voimistetaan ja sitä kohdistetaan mm. vaikuttavien mekanismien selvittämiseen (Liite 4). Tällä alueella voidaan hyödyntää olemassa olevia laajoja tutkimusaineistoja.
  6. Ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta koskevaa tutkimusta ja sen rahoitusta lisätään terveydenhuollon voimavarojen käytön tehostamiseksi (Liite 3). Erityisen tärkeää on jatkaa ja lisätä kaatumisten ehkäisyyn kohdistuvaa tutkimusta.
  7. Vakiintuneiden kansallisten postikysely-, haastattelu- ja terveystarkastustutkimusten jatkuminen turvataan mm. tule-terveyden ja Kansallisen TULE-ohjelman vaikuttavuuden seurantaa varten.
  8. Sosiaaliturvaetuuksia, sairaalahoitoja, tekoniveliä, tapaturmia, ammattitauteja ja tule-vammaisuutta koskevien kansallisten rekisterien jatkuva kehittäminen ja päivittäminen turvataan.
  9. Eri järjestelmien ja laitosten keräämän tilasto- ja tutkimustiedon hyödyntämistä lisätään, koska se tarjoaa tehokkaan ja taloudellisen keinon edistää tule-terveyttä.
  10. Elintapoihin ja niiden muuttamiseen liittyvän käyttäytymisen perus- ja soveltavan/interventiotutkimuksen tarpeellisuutta korostetaan ja tuetaan sen lisäämistä asianomaisissa tutkimusohjelmissa.