Työterveyden edistämiseen antavat vahvan perustan työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki. Käytännössä työterveyttä voidaan edistää tehokkaasti työterveyshuollon avulla, koska se kattaa 80 – 90 % palkansaajista. Työterveyshuollon toteuttamat ja käynnistämät toimenpiteet voivat kohdistua toisaalta työn fyysisiin tai psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja toisaalta työntekijään. Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, joka voi käytännössä vaikuttaa työntekijän lisäksi työpaikkaan ja työyhteisöön.

Työterveyden edistämiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä:

 1. Työpaikkaselvityksissä selvitetään pätevillä menetelmillä tule-terveyden kannalta haitalliset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja etsitään niihin ratkaisuja erityisesti työpisteiden ja -tehtävien suunnitteluvaiheessa.
 2. Työntekijän tule-terveydentilaa seurataan järjestelmällisesti työhöntulo- ja määräaikaistarkastuksissa ja niiden yhteydessä annetaan tarvittaessa terveysneuvontaa. Työnantaja voi tukea henkilöstön terveellisiä elintapoja myös järjestämällä tai tukemalla liikuntamahdollisuuksia ja järjestämällä ruokailun, jonka suunnittelussa voidaan hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta.
 3. Työterveyspainotteisessa sairaanhoidossa otetaan huomioon työntekijän ja työnantajan tarpeet hoitoa järjestettäessä. Oireiden ja sairauksien työperäisyyden ja työkyvyn arviointiin on työterveyshuollossa hyvät edellytykset, ja hoitoon voidaan luontevasti liittää vaikuttaminen työolosuhteisiin.
 4. Työterveyshuolto seuraa järjestelmällisesti sairauspoissaoloja ja tekee toimenpide-ehdotuksia työpaikalle työkyvyn palauttamisen nopeuttamiseksi ja työhön paluun helpottamiseksi. Yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan kanssa työterveyshuolto käynnistää työhön kohdistuvia muutoksia ja kuntoutusta työhön paluun helpottamiseksi.
 5. Työssä olevien henkilöiden liikuntaelinten sairauksista johtuvien sairauspoissaolojen hallinnassa pyritään aktiivisten ja varhain aloitettujen toimenpiteiden avulla hyödyntämään työntekijän jäljellä olevaa työkykyä.
 6. Vuoden 2007 alussa voimaan tullutta osasairauspäivärahalakia hyödynnetään helpottamaan tule-oireisen henkilön työhönpaluuta. Osasairauspäivärahajärjestelmää pyritään kehittämään siten, että osasairauspäivärahaa voidaan tietyin kriteerein maksaa jo sairauden alkuvaiheessa.
 7. Työterveyshuolto pyrkii yhdessä esimiesten kanssa tukemaan osatyökykyisten henkilöiden jäljellä olevan työkyvyn käyttöä.
 8. Työpaikoilla lisätään tietoa aktiivisten hoitomuotojen ja työssä jatkamista tukevien ratkaisujen hyödyistä ja muokataan työyhteisöjen asenteita myönteisemmiksi tule-oireisia työntekijöitä kohtaan.
 9. Työterveyshuolto pyrkii kirjaamaan työpaikkakäynteihin, terveystarkastuksiin ja sairaanhoitoon liittyvää tietoa järjestelmällisesti siten, että sitä voidaan käyttää työpaikkatasolla ajantasaisesti ohjaamaan sairauksia ehkäisevää toimintaa.
 10. Työn suorittamisen ja työympäristön kehittämistä tule-terveyttä edistäväksi jatketaan mm. vähentämällä työn liiallista tai virheellistä fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä istumisen määrää ja keskeytymättömyyttä.
 11. Työtä, työympäristöä, työtapoja ja -menetelmiä, työn organisointia sekä kaikkien osapuolten asenteita ja käyttäytymistä kehitetään edelleen turvallisuutta lisääviksi.
 12. Yhteistyötä työterveyshuollon ja muiden toimijoiden välillä vahvistetaan.
 13. Työyhteisöjen liikuntaa edistetään kehittämällä eri osapuolille kannusteita.
 14. Työpaikkojen ruokailun terveellisyyttä edistetään aterioiden tuottajien ja ravintolahenkilökunnan koulutuksen sekä tiedotuksen avulla.