Tuki- ja liikuntaelinten puutteellinen tai virheellinen käyttö esimerkiksi sairauden tai vamman takia aiheuttaa nopeasti haitallisia muutoksia niiden rakenteissa ja toiminnoissa, ja seurauksena on noidankehänä voimistuva kunnon huononeminen, toiminnanvajausten kehittyminen, osallistumismahdollisuuksien ja selviytymisen väheneminen ja elämänlaadun huononeminen. Toisaalta sairaan tai vammautuneen elimen harjoittaminen ja em. haittojen kehittymisen jarruttaminen on yleensä mahdollista. Nämä seikat korostavat ammattitaitoisesti toteutetun kuntoutuksen ja sitä täydentävän ja jatkavan omatoimisen kuntoutumisen tärkeyttä. Erityisen tärkeää kuntoutus on niille, joiden elimistön reservit ovat pienet ja niiden uusiutumiskyky vähentynyt eli iäkkäille henkilöille. Kansallinen TULE–ohjelma korostaa kuntoutuksen kehittämisessä yhtenä tärkeänä tavoitteena tasa arvoisten mahdollisuuksien turvaamista kaikille kansalaisille.

  1. Tule-kuntoutuksesta laaditaan suositus, jossa toiminta nähdään monivaiheisena, jatkuvana prosessina.
  2. Kuntoutuksen toimintatapoja ja menetelmiä kehitetään oma-aloitteisuutta edistävään suuntaan.
  3. Ikääntyvien henkilöiden kuntoutukseen käytettävissä olevia voimavaroja ei tule miltään osin vähentää; kuntoutukseen pääsyä tuetaan asiaa koskevilla säädöksillä.
  4. Kuntoutustarveselvityksiä ja kuntoutustutkimuksia lisätään.
  5. Kuntoutussuunnitelmien tekemistä moniammatillisena yhteistyönä lisätään.
  6. Pre- ja postoperatiivisen kuntoutuksen käyttöä lisätään ja niiden menetelmiä kehitetään.
  7. Täsmällisesti määriteltyihin kohteisiin ja tavoitteisiin suunnattuja kuntoutuksen menetelmiä kehitetään.
  8. Näyttöön perustuvista hoito- ja kuntoutusohjelmista ja niiden käytöstä saaduista kokemuksista kerätään järjestelmällisesti tietoa ja sitä välitetään tehokkaasti kaikille sitä tarvitseville tahoille.
  9. Riittävien apuvälineiden saanti vammaisille henkilöille turvataan.
  10. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä kuntoutuksessa lisätään.