Tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ongelmien syyt, kehittyminen, tyyppi ja aste vaihtelevat suuresti. Useille ongelmille on tyypillistä pitkäaikaisuus tai pysyvyys, vähittäinen vaikeutuminen, monien ongelmien samanaikaisuus sekä elämänlaatua ja toiminta- ja työkykyä huonontavien seurannaisvaikutusten kehittyminen. Tämä merkitsee runsasta asiakirjojen kertymistä eri lähteistä ja vaativaa erilaisten terveys- ja sosiaalipalvelujen tarpeiden ja oikeuksien selvittämistä. Potilaiden oikeuksiin tiedon saamisesta heidän omien asioidensa käsittelyssä ja heidän tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen kohteluunsa terveys- ja sosiaalietuuksista päätettäessä kohdistuu suuria vaatimuksia. Seuraavien ehdotusten tavoitteena on vahvistaa tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden asemaa erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaina.

  1. Kaikille tule-sairaille ja -vammaisille henkilöille turvataan tasapuolinen kohtelu hoidossa, kuntoutuksessa ja sosiaaliturvassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on mm. edistettävä vaikuttavien hoitomenetelmien tasa-arvoista saatavuutta.
  2. Potilaille turvataan oikeudet riittävään osallistumiseen heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja tiedonsaantiin heitä koskevien päätösten perusteluista.
  3. Kuntoutuksen suunnitteluun ja yhteistyöryhmiin otetaan mukaan tule-asiakkaat.
  4. Sosiaali- ja vammaispalvelujen saatavuus saatetaan lakien määräämälle tasolle.
  5. Potilasturvallisuutta edistetään kehittämällä terveyspalvelujen antamista koskevia säädöksiä ja selvittämällä asiaa koskevan lain tarpeellisuus.
  6. Osasairauslomamahdollisuutta kehitetään keräämällä järjestelmällisesti tietoja ja kokemuksia sen toteutumisesta ja vaikutuksista ja tekemällä niiden perusteella kehittämisaloitteita.
  7. Kivun vähentämistä koskevan hoitotakuun toteutumista seurataan.
  8. Apuvälineiden riittävä, tarpeita vastaava ja tasa-arvoinen saatavuus varmistetaan.