Vuonna 2002 potilaista noin 95 % hoidettiin perusterveydenhuollossa ja noin 5 % lähetettiin erikoissairaanhoitoon. Yksityissektorin fysioterapiakäyntejä oli 5,9 miljoonaa.

Vuonna 2006 terveyskeskuksissa kirjattiin 9,1 miljoonaa avohoidon lääkärissäkäyntiä ja yksityisillä lääkäreillä 3,6, miljoonaa avohoidon käyntiä. Lääkärissäkäyntien määrä on terveyskeskuksissa laskenut ja yksityissektorilla noussut. Toiminnoittain tarkasteltuna on työterveyshuollon osuus kaikista avohoidon lääkärissäkäynneistä kasvanut. Terveyskeskusten avohuollon lääkärikäynneistä 7 % (637 599 käyntiä) ja yksityisistä terveydenhuollon käynneistä neljäsosa on työterveyskäyntejä; yksityissektorin osuus maamme työtervehuollon lääkärikäynneistä on 80,6 % (3 185 788).

Noin joka viides potilas perusterveydenhuollossa hakee apua tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Terveys 2000 tutkimuksen perusteella perusterveydenhuollon käynneistä tule-sairaus onkin toiseksi suurin lääkärissä käynnin sairausryhmä (19 %) hengityselinten tautien ja – hengitysinfektioiden jälkeen (20 %).

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla ja päiväkirurgiassa hoidettiin vuonna 2005 yhteensä 673 530 potilasta. Hoitokertoja kertyi 1 044 510 (moni potilas oli useita kertoja sairaalassa). Näistä hoitojaksoista 470 335 (45 %) sisälsi leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen. Verenkiertoelinten sairaudet olivat vuonna 2005 hallitseva syy somaattisen erikoissairaanhoidon potilaaksi joutumiselle. Eniten erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (177 218) käytettiin aivoinfarktin ja sydäninfarktin hoitoon. Potilasmäärältään toiseksi yleisin syy somaattiseen erikoissairaanhoitoon joutumiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet (89 534 potilasta). Näiden potilaiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8 %.

Eniten hoitopäiviä käytettiin polven ja lonkan nivelrikon hoitoon; kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 20 % ja 21 %. Huomattava nousu vuodesta 2004 vuoteen 2005 johtui suureksi osaksi hoitotakuusta: tekonivelpotilaiden jonoa purettiin niinä vuosina. Keskimääräinen hoitoaika oli 3,9 päivää.

Stakesin hoitoilmoitusrekisterin mukaan erikoissairaanhoidon toimenpiteeseen otettujen potilaiden määrä kasvoi vuodesta 1997 vuoteen 2005 13,5 % ja oli 454 681 v. 2005. Hoitojaksojen määrä kasvoi vastaavasti 16,4 % ja oli 503 611 v. 2005. Tule potilaita oli 113 194 henkeä v. 2005 (kasvua 20,4 % vuodesta 1997). Tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuneiden toimenpiteiden luku oli v. 2005 123 772 (kasvua 18,4 % vuodesta 1977). Tuki- ja liikuntaelimiin tehtiin näin ollen 24,6 % kaikista vuonna 2005 kirjatuista sairaaloiden toimenpiteistä. Tuki- ja liikuntaelinten ryhmä on siten maamme operatiivista aloista suurin, laskettuna sekä potilaslukumäärän (113 194 potilasta) että toimenpidemäärän (123 772 hoitojaksoa) perusteella. Toiseksi suurin on ruuansulatuskanavan toimenpideryhmä (52 489 potilasta ja 56 210 hoitojaksoa) ja kolmanneksi suurin silmän alueen toimenpiteet (44 757 potilasta ja 54 288 hoitojaksoa).