Politiikka- ja toimenpide-esityksistä voidaan kokoavasti todeta seuraavaa:

Vaikuttaminen ja keskustelun herättäminen

Kansallinen TULE-ohjelma tähtää väestön tule-ongelmien ratkaisuun erityisesti kehittämällä laaja-alaisesti eri tahojen yhteistoimintoja.

Tärkeä vaikuttamiskeino on terveydenhoitoalan asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin osallistuminen yhteisiin hankkeisiin. Asiantuntijat ja järjestöt ovat lisäksi halukkaita ja valmiita osallistumaan viranomaisten valtakunnallisiin tule-sektoria koskeviin toimenpiteisiin.

Tule-kentässä toimivien tehtävänä on tuoda ohjelmassa esitettyjä ja ajan mukana syntyviä uusia näkökohtia ja esityksiä julkiseen keskusteluun, puhua niiden puolesta, tarjota asiantuntemustaan ja osallistua yhteistyöhön niiden suunnittelussa ja toteutuksessa, seurata niiden edistymistä ja välittää siitä palautetta vastuutahoille, julkiseen keskusteluun ja jäsenistöilleen.

Tule-terveyden edistäminen

Tule-järjestöjen tehtävä on sisällyttää terveyden edistämistä koskevia esityksiä omiin toimintaohjelmiinsa terveellisten elintapojen juurruttamiseksi kaikkiin ikäryhmiin sekä informoida muita kansanterveysohjelmia ja -toimijoita hyvän tuki- ja liikuntaelinterveyden merkityksestä.

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen on keskeisellä sijalla. Motivointiin ja yksilölliseen liikunta-annosteluun on paneuduttava.

Liikuntaympäristöjä, – ohjelmia ja -tapoja on kehitettävä soveltumaan myös kaiken ikäisille tule-vaivoista kärsiville.

Väestön tietoisuutta tule-riskeistä, tapaturma-riskeistä, näiden riskitekijöistä ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista on lisättävä tehokkaalla viestinnällä.

Tule-sairauksien ja -vammojen hoidon tehostaminen

Terveydenhuollon henkilökunnan, erityisesti hoitajien, fysioterapeuttien ja lääkärien tule-sairauksien ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta koskevan koulutuksen lisääminen ja laadun parantaminen sekä tähän osaamiseen perustuvien hoitoketjujen kehittäminen ovat toimintamuotoja, jotka edellyttävät määrätietoista valtakunnallista kehittämistä. Oikein toteutettuina myönteiset vaikutukset tule-sairauksien kehittymiseen, seurauksiin ja kustannuksiin olisivat huomattavat.

Ohjelman kustannusvaikuttavuus

Esitysten toteuttamisen kustannusvaikutuksia tai kustannusvaikuttavuutta ei ole arvioitu.

Selvimmin uusia kustannuksia aiheuttaa neuvontaan, hoitoon, kuntoutukseen ja koulutukseen liittyvien esitysten toteuttaminen.

Kustannusten vastapainona tulee olemaan tule-vaivojen vuoksi työstä poissaolojen vähenemisen ja lyhenemisen säästöt.