Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhtitoukokuun aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous niin päättää tai mikäli liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton varsinaisista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

   Liittokokouksessa:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  • Valitaan kolme ääntenlaskijaa.
  • Käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
  • Käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
  • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
  • Valitaan 9 §:n mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen jäsentä. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  • Käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt asiat.
  • Päätetään liiton merkittävän omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta.