Vuosikertomus 2015 (pdf)

1. Puheenjohtajan katsaus

Vuosi 2015 oli Suomen Tulen toiminnassa monella tavalla merkittävä. Liitto jatkoi tule-terveyden edistämistä välineenään erityisesti Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toteutettu Tehoa tule-terveyden edistämiseen – hanke. Vuosi 2015 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi, joka huipentui marraskuussa tuki- ja liikuntaelinterveyden tietosivuston, Tule-tietopankin julkistamiseen. Uusi sivusto kerää yhteen tutkimus- ja tilastotietoja suomalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden tilasta. Projektin myötä niin Suomen Tule kuin tuki- ja liikuntaelinterveys sai paljon uutta näkyvyyttä. Haluankin kiittää henkilöstöä upeasta työstä projektin tavoitteiden edistämisessä! Projekti ja sen aikana luotu tietopankki antaa hyvät lähtökohdat jatkaa tule-terveyden edistämistä jatkossakin.

Toinen liiton keskeinen toimintamuoto oli Vastaisku vaivoille – luentokiertue, joka keräsi jälleen tuhansia suomalaisia saamaan tietoa siitä, miten jokainen meistä voi ylläpitää toimintakykyään laittamalla ”rangan ja raajat liikkeelle”. Vuoden aikana järjestettiin 44 luentoa, joille osallistui lähes 2 900 suomalaista.

On arvioitu, että yli 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii tavalla tai toisella tuki- ja liikuntaelinterveyden ongelmista. Kyseessä on siis merkittävä kansanterveydellinen ongelma, johon vaikuttavia tekijöitä ovat myös ylipaino ja liikkumattomuus. Tämä tilanne tiedostettiin myös liiton hallituksessa, joka aloitti alkuvuodesta keskustelut Suomen Tulen uuden strategian laatimiseksi. Haluan tässä yhteydessä esittää kiitokseni niin hallituksen jäsenille kuin henkilöstölle vahvasta sitoutumisesta strategiaprosessiin, jonka lopputuloksena liittokokous toukokuussa hyväksyi Suomen Tulelle uuden strategian. Uuden strategian mukaan Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää tule-tietoa jäsenyhteisöille, asiantuntijoille, päättäjille ja väestölle sekä pyrkii edistämään tule -terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n toimintaa ohjaavina periaatteina eli arvoina toiminnassa näkyvät asiantuntemus, vaikuttavuus, osallistavuus sekä luotettavuus.

Haluan kiittää jäsenjärjestöjä, Raha-automaattiyhdistystä sekä henkilöstöä panoksestanne Suomen Tulen vision ja strategisten päämäärien kirkastamisessa. Tästä on hyvä jatkaa!

Anssi Kemppi
Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n puheenjohtaja


2. Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöelin, joka luo edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Suomen tuki- ja liikuntaelinliiton toiminnan johdosta tule-terveyden edistämiseen ja tule-ongelmien vähentämiseen tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota ja toteuttamaan enemmän ja tehokkaampia toimintoja.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseen kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle.

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöinä on 14 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden organisaatiota. Ne ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä noin 90 000 henkilöjäsentä tai toimijaa. Liiton toimintaa kehitetään jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti.

Vuosi 2015 oli Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton – Suomen Tule ry:n kolmastoista toimintavuosi. Vuonna 2015 liiton toiminta painottui RAY:n rahoittamiin projekteihin, joita olivat Vastaisku vaivoille -luentokiertue ja Tehoa tule-terveyden edistämiseen -projekti. Lisäksi valmistui liiton strategia vuosille 2015–2018.

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n taloudellisen pohjan muodostivat RAY:n projektiavustukset ja jäsenmaksut. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n toiminta toteutui vuonna 2015 Raha-automaattiyhdistyksen osoittamien resurssien mukaisesti.


3. Hallinto

Liiton hallitus

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Liittokokoukseen 20.5.2015 asti Suomen Tule ry:n hallitus oli seuraava:

Puheenjohtajisto
puheenjohtaja Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry
I varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Karppi, Selkäliitto ry
II varapuheenjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry, varsinainen jäsen
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry, varajäsen

Leila Salonen, FYSI ry, varsinainen jäsen
Anna-Liisa Tanninen, FYSI ry, varajäsen

Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, varsinainen jäsen
Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry, varajäsen

Leena Ristolainen, Invalidisäätiö Orton, varsinainen jäsen
Roope Rinta-Seppälä, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, varajäsen

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry, varsinainen jäsen
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry, varajäsen

Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos, varsinainen jäsen
Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry, varajäsen

Vuoden 2015 aikana (1.1.–20.5.2015) hallitus kokoontui neljä kertaa.

Liittokokous

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n liittokokous pidettiin 20.5.2015 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n tiloissa. Kokoukseen osallistui 11 jäsenjärjestöjen valtuuttamaa edustajaa.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katriina Lahti Huoltoliitosta. Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2016. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Yhteisöjen jäsenmäärät tarkistetaan vuoden alussa ennen jäsenmaksujen laskuttamista. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa.

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n tilintarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Hannele Stenmark (entinen Korhonen), KHT varalla Hannu Riippi, KHT, ja Marko Tiilikainen, KHT varalla Juha Selänne, KHT. Kaikki tilintarkastajat ovat BDO Oy:stä.

Liittokokous teki seuraavat hallituksen jäsenten valinnat.

Puheenjohtajisto
puheenjohtaja: Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry
I varapuheenjohtaja: Sirkka-Liisa Karppi, Selkäliitto ry
II varapuheenjohtaja: Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Leena Ristolainen, Invalidisäätiö, varsinainen jäsen
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry, varajäsen

Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos, varsinainen jäsen
Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry, varajäsen

Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry, varsinainen jäsen
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry, varajäsen

Sanna Pennanen, FYSI ry, varsinainen jäsen
Anna-Liisa Tanninen, FYSI ry, varajäsen

Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, varsinainen jäsen
Auli Tynkkynen, Invalidiliitto ry, varajäsen

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry, varsinainen jäsen
Katriina Lahti, Huoltoliitto ry, varajäsen

Vuoden 2015 aikana (21.5.–31.12.2015) hallitus kokoontui viisi kertaa. Tämän hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2016 liittokokouksessa, samoin kuin puheenjohtajiston 15.5.2014 alkanut toimikausi.

Suomen Tule ry:n hallitus 2015–2016. Kuvassa vasemmalla: Jyrki Laakso II varapuheenjohtaja Suomen Nivelyhdistys ry, Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Anssi Kemppi puheenjohtaja Invalidiliitto ry, Sirkka-Liisa Karppi I varapuheenjohtaja Selkäliitto ry ja Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitto ry. Kuvassa oikealla: Anna-Liisa Tanninen FYSI ry, Esko Kaartinen Suomen Nivelyhdistys ry, Leena Ristolainen Invalidisäätiö, Mirva Kiiveri Invalidiliitto ry, Irmeli Pehkonen Työterveyslaito ja Hannele Tverin Huoltoliitto ry.
Kuvasta puuttuvat: Ansa Holm Suomen Luustoliitto ry, Sanna Pennanen FYSI ry, Auli Tynkkynen Invalidiliitto ry ja Katriina Lahti Huoltoliitto ry.

 


4. Jäsenkunta

Vuoden 2015 lopussa Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n muodostivat 14 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö, Selkäliitto ry, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopaattiliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma – yhdistys ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos.

Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:llä oli vuoden 2015 lopussa kuusi henkilökannatusjäsentä: professorit Hilkka Riihimäki, Pär Slätis ja Ilkka Vuori, ylilääkäri Markku Heliövaara, dosentti Kalevi Österman ja toiminnanjohtaja Aino Sainio.

 


5. Jäsenyydet ja edustukset

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäsen.

Lisäksi Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n valtuuston varajäsen ja edustukset Fimean lääkeinformaatioverostossa, POTKA-verkostossa ja Let’s Move It-tutkimushankkeessa.

 


6. Toimisto ja henkilöstö

Vuoden 2015 alussa Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:lle etsittiin uusia toimitiloja koska Bulevardi 5 A 7d -tiloissa oli ilmennyt sisäilmaongelmia syksyllä 2014. Uudet tilat löytyivät Laivanvarustajankatu 3 lh 2, 00140 Helsinki ja uusiin tiloihin muutettiin huhtikuun lopulla 2015.

Projektipäällikkönä jatkoi Johanna Kujala (VTM, fysioterapeutti). Jaana Hyvösen työaikaa ostettiin Suomen Reumaliitolta neljä päivää viikossa 1.1. – 31.8.2015. Suomen Tule ry solmi Jaana Hyvösen kanssa määräaikaisen työsopimuksen ajalle 1.9. – 31.12.2015, työaika viisi päivää viikossa. Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä.

 


7. Toiminnat

Vuonna 2015 valmistui Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n strategia (2015 – 2019), jonka liittohallitus hyväksyi 20.5.2015. Strategian mukaan Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää tule-tietoa jäsenyhteisöille, asiantuntijoille, päättäjille ja väestölle sekä pyrkii edistämään tule-terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Uuden strategian mukaan Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n arvot ovat asiantunteva, vaikuttava, osallistava ja luotettava.

Strategian lisäksi liiton toiminta laadittuun pohjautui vuosille 2008 – 2015 Kansalliseen TULE-ohjelmaan (KTO). Vuonna 2015 toiminta painottui tiedottamiseen, ennaltaehkäisyyn ja vaikuttamiseen. Keskeisimmät toiminnot olivat Vastaisku vaivoille – luentokiertue ja Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projekti johon liittyen Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry laati ja julkisti kaikille avoimen tuki- ja liikuntaelin (tule)-aiheisen materiaalipankin www.tulessa.fi.

7.1. Tehoa Tule-terveyden edistämiseen – projekti

Vuosi 2015 oli Tehoa tule-terveyden edistämiseen – projektin kolmas ja viimeinen toimintavuosi. Projektin viimeisenä toimintavuotena keskityttiin Tule-materiaalipankin valmistumiseen, käytön tukemiseen sekä jäsenjärjestöjen välisen tule-terveyttä edistävän yhteistyön ja toimintatapojen konkretisoimiseen ja juurruttamiseen.

Tule-terveyden edistämiseksi -projekti osallistui myös OKM:n ja Arenen eli Ammattikorkeakoulujn rehtorien neuvoston järjestämään tilaisuuteen, jossa kehitettiin kuntoutusalojen koulutusten tulevaisuutta sekä osallistuttiin valmisteluryhmään, jossa pohdittiin miten yrittäjien tule-terveyttä voitaisiin Suomessa tukea paremmin. Yhteistyökumppanina oli esim. Suomen Yrittäjät, Sitra, Työterveyslaitos ja Abbvie Oy. Tehoa tule-terveyden edistämiseksi -projektin projektipäällikkö osallistui myös Terveyden ja Hyvinvointilaitoksen koordinoiman HYTE-verkoston toimintaan ja kehittämistyöhön.

Vuoden aikana järjestettiin yksi Tule-Forum-koulutus jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseksi. Siellä esiteltiin myös Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n strategia 2015 – 2019. Paikalla oli 13 henkilöä seitsemästä jäsenjärjestöstä.

Tule-materiaalipankki

Yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa jatkettiin Tule-materiaalipankin tulessa.fi-sivuston sisällön ja toteutuksen suunnittelua ja toteutusta. Sivuston tarkoituksena on tiedon lisääminen tule-toimijoille, kansalaisille ja ammattilaisille sekä antaa kaikille asiasta kiinnostuneille ajantasaista tietoa tule-ongelmista sekä niiden yleisyydestä ja niistä yhteiskunnalle aiheutuvista kustannuksista.

Miljardikustannukset tuki- ja liikuntaelinongelmista –tilaisuus Helsingissä 24.11.2015. Tilaisuus oli suunnattu kansanedustajille, kuntapäättäjille, asiantuntijoille, jäsenjärjestöille ja median edustajille. Tilaisuuteen osallistui 54 henkilöä.

Sivuston julkistus- ja tiedotustilaisuus Miljardikustannukset tuki- ja liikuntaelinongelmista järjestettiin Lasipalatsissa 24.11.15 jossa lanseerattiin hankkeen tulessa.fi -verkkosivusto sekä lähetettiin mediatiedote. Tilaisuuteen kutsuttiin kansanedustajat, kuntapäättäjät, asiantuntijat, jäsenjärjestöt ja median edustajat. Laajaa huomiota tiedotusvälineissä herättäneen tilaisuuden avasi puheenjohtaja Anssi Kemppi. Tuki- ja liikuntaelinongelmien aiheuttamista kustannuksista ja niiden vähentämisestä Suomessa puhuivat Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen, Dosentti, fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen ja LKT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Esko Kaartinen. Tilaisuuteen osallistui 54 henkilöä. Tilaisuuden jälkeen lähettiin osallistujille tilaisuuden esitykset. Muille tilaisuuteen kutsutuille lähetettiin kooste tuki- ja liikuntaelinongelmista aiheutuvista kustannuksista ja niiden vähentämisestä.

Tulessa.fi -sivuston kehittämistä ja täydentämistä jatketaan hankkeen päätyttyä Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n toimintana yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

7.2. Vastaisku vaivoille -luentokiertue

Suomen Tule ry koordinoi ja toteutti vuonna 2015 yhteistyössä kuuden jäsenjärjestönsä kanssa Vastaisku vaivoille – luentokiertueen. Sen tavoitteena oli 1) edistää kansalaisten tule- terveyttä, 2) lisätä tietoa tule-sairauksien ennaltaehkäisystä, 3) lisätä kansalaisten valmiuksia tule- terveyden ja -sairauksien itsehoitoon, 4) innostaa kansalaisia huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistöstään, 5) tehdä kansalaisille tunnetuksi tule-järjestöjä ja niiden toimintaa sekä 6) edistää tule-toimijoiden välistä yhteistyötä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Luentokiertue jatkui vuodesta 2011 ja vuoteen 2015 RAY:n kohdennetun hankeavustuksen turvin. Vuoden 2015 aikana kaikille avoimia yleisöluentoja järjestettiin 44 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Niille osallistui yhteensä 2 880 kuulijaa.

Jyväskylän kirjaston Minnan-Sali täyttyi 16.11. ääriään myöten täyteen Petri Salon luennoidessa tuki- ja liikuntaelinterveydestä, ongelmien ennaltaehkäisystä ja itsehoidosta. Luennon järjestelijänä toimi Suomen Luustoliiton paikallisyhdistys Keski-Suomen Luustoyhdistys.

Vuonna 2015 luentokiertue vietiin edellisiä vuosia useammin pienille paikkakunnille. Tiedon levittämistä suurten taajamien ulkopuolelle pidettiin erittäin tärkeänä.

Luentokiertueesta saatu palaute oli erinomaista. Vuonna 2015 luennoille osallistuneista 2 880 kävijästä palautelomakkeen täytti 2 067 (71,8 % ). Heistä 78 % koki hyötyneensä luennosta kohtalaisen tai erittäin paljon. Palautteeseen vastanneista 86 % ilmoitti saaneensa tule-terveydestä tärkeää tietoa ja ohjeita. Kokonaista 82 % ilmoitti saaneensa luennolta lisää motivaatiota itsehoitoon. Vastanneista 39 % ilmoitti tutustuvansa tule-järjestöjen toimintaan luennon jälkeen. Tule-toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt ja toiminta on kehittynyt vuosien myötä, kun toimijat ovat oppineet tuntemaan toisiaan.

Luentoja on järjestetty vuosien 2011 – 2015 aikana yhteensä 208 paikkakunnalla ja luennoille on osallistunut yhteensä 19 513 henkilöä.

7.3. Tule-järjestöjen yhteistyö

Raha-automaattiyhdistyksen järjestämässä tule-toimijoiden tapaamisessa keväällä 2015 nousi esiin Tule-järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry lupautui kokoamaan järjestöt yhteiseen tapaamiseen, jossa kartoitetaan mahdollisia yhteistyömuotoja. Tapaaminen pidettiin 26.10.2015. Mukana tapaamisessa olivat Huoltoliiton, Invalidiliiton, Suomen Luustoliiton, Suomen Nivelyhdistyksen, Reumaliiton, Selkäliiton ja Suomen Tulen edustajat. Tapaamisen tuloksena syntyi ajatus hankehakemuksesta RAY:n ideahakuun yksinäisyydestä ja kroonisesta kivusta, jota Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry työsti yhteistyössä muiden Tule-järjestöjen kanssa. Mukaan hankehakemukseen ilmoittautui lisäksi Suomen Kipu ry ja Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys ry.

 


8. Viestintä

Suomen Tule ry:n verkkosivuille (www.suomentule.fi) on koottu tietoa tule-terveydestä, jäsenjärjestöistä ja Suomen Tule ry:n toiminnasta. Sivut uudistettiin vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 sivuilla kävi 5 458 yksittäistä kävijää ja yksittäisiä sivuja katsottiin 11 629 kertaa. Vuonna 2015 aloitettiin sosiaalisen median hyödyntäminen aukaisemalla Suomen Tulen omat Facebook-sivut (seuraajat 93, kattavuus 89 101) sekä Twitter-tili (twiitit 117, seuraajia 194).

Verkkosivuilla tiedotettiin myös Vastaisku vaivoille -luentokiertueesta, jolla on myös oma sivustonsa (www.vastaiskuvaivoille.fi).

Vastaisku Vaivoille -luentoja markkinoitiin eri tiedotuskanavilla, sanomalehti-ilmoituksilla ja luentokiertueen omilla Facebook-sivuilla
(seuraajat 105, kattavuus 6 449) ja Google+ -sivuilla (seuraajat 5, kattavuus 10 994), jäsenjärjestöille ja sidosryhmille lähetetyillä uutiskirjeillä sekä käyttämällä esimerkiksi e-Pressi.com -palvelua tiedottamiseen. Luentokiertuetta markkinoitiin myös sähköisessä mediassa mm. lehtien ja kaupunkien tapahtumakalentereissa.

Vuoden 2015 syksyllä julkistettiin Tehoa tule-terveyden edistämiseen – projektin Tule-materiaalipankin sivusto osoitteessa tulessa.fi. Sille on koottu tietoa tuki- ja liikuntaelinongelmista, niiden yleisyydestä, kustannuksista ja vähentämisestä. Sivustoa markkinoitiin sivuston julkistustilaisuudessa 24.11.15 jonka yhteydessä julkaistiin mediatiedote.

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry näkyi mediassa vuoden 2015 aikana. Projektipäällikkö Johanna Kujala kävi Radio Kajauksen ja Radio Suomen haastateltavana Vastaisku vaivoille -luentojen tiimoilta, Studio 55+ -ohjelmassa haastateltiin ortopedi Esko Kaartista ja dosentti Timo Pohjolaista Miljardikustannukset tuki- ja liikuntaelinongelmista, joka liittyi tulessa.fi -sivuston julkistustilaisuuteen ja aiheesta tehtiin kuusi lehtiartikkelia eri lehtiin. Vastaisku vaivoille -luentokiertueesta tehtiin viisi lehtiartikkelia maakuntalehtiin.

Vuonna 2015 toteutettiin tule-terveyttä edistävän tiedon lisäämiseksi tulejärjestöjen kanssa yhteistyössä seitsemän artikkelin sarja SuPer-lehteen, johon projekti tuotti artikkelin otsikolla ”Tule-terveyteen kannattaa panostaa” yhteistyössä seitsemän jäsenjärjestön kanssa (levikki 90 000) sekä pääkirjoitus luusto ja nivelet -teemaiseen Mediaplanet -ilmoitusjulkaisuun (levikki 170 000).

Vuoden 2015 aikana lähetettiin yksi uutiskirje jäsen- ja sidosryhmille, julkaistiin kolme mediatiedotetta.

 


9. Talous

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n tuotot olivat 193 968,84 € ja kulut 192 901,04 €. Tilikauden ylijäämä oli 1 067,80 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksesta 185 418,28 €, varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 6 050,00 €, korkotuotoista 0,51 € ja muista varsinaisen toiminnan tuotoista 2 500 €.

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n talous on vahvasti yhden rahoittajan eli Raha-automaattiyhdistyksen varassa. Vuonna 2015 kiinnitettiin huomiota liiton toimintaedellytysten turvaamiseksi tulevaisuudessa.