Vuosikertomus 2008 (pdf)

Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry

Suomen Tule ry pyrkii edistämään alansa kansalais- ja potilasjärjestöjen, terveydenhoidon ammattilaisten, palvelutuottajien, tutkijoiden ja päättäjien verkostoitumista tuki- ja liikuntaelinterveyden hyväksi. Lisäksi liiton tarkoituksena on luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Suomen Tule ry:n jäsenkunta koostuu kuudesta kansanterveys- ja vammaisjärjestöistä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on yli100 000, seitsemästä tule-alan ammattilaisjärjestöstä, kahdesta säätiöstä ja yhdestä tutkimus- ja asiantuntijalaitoksesta.

Hyvä tule – terveys on edellytys myös muiden kansansairauksien ehkäisylle

Liiton toiminnan painoalueina ovat väestön parempi terveys, Kansallisen TULE -ohjelman laatiminen ja toteuttaminen sekä tule -ongelmien nostaminen päättäjien ja kansalaisten tietoisuuteen.

Vuosi 2008 oli Suomen Tule ry:n kuudes toimintavuosi. Toimintasuunnitelman mukaan keskityttiin Kansallisen TULE -ohjelman puiteohjelman pohjalta luomaan pitkäntähtäimen toimenpideohjelmaa. Sitä toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) viisivuotisen projektiavustuksen turvin. Toimintavuosi 2008 oli projektin neljäs vuosi.

Suomen Tule ry:lle luotiin vuonna 2008 strategia ja määriteltiin perustehtävät:

Suomen Tule ry:n tarkoituksena on luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi ja toimia jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestön tavoitteena on tuoda tule – ongelmat näkyviksi, lisätä keskustelua ja vuorovaikutusta sekä tarjota toimintaympäristö, joka tuottaa ja välittää ajantasaista tule – tietoutta.

Suomen Tule ry koordinoi Kansallista TULE-ohjelmaa, sekä seuraa ja arvioi tule-terveyden kehittymistä ja edistämistoimia.


1 Hallinto

1.1. Liittokokous

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöt kokoontuivat 26.5.2008 varsinaiseen liittokokoukseen Invalidiliiton uuteen toimitaloon. Osanottajia oli 23 henkeä. Toimitusjohtaja Raimo Lindberg esitteli Invalidiliittoa ja talon uusia tiloja. Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kalevi Hemilä.

Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2008. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on ≥ 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa. Suomen Tule ry:n tilintarkastajat Keijo Kauppinen ja Hannu Riippi valittiin uudelleen.

1.2. Liittohallitus

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2006 valittu puheenjohtaja Markku Heliövaara Kansanterveyslaitokselta oli ilmoittanut, että ei ole enää ehdolla, samoin hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtajana Keijo Tauriainen.

Puheenjohtajaksi valittiin professori Markku Hakala, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Satu Gustafsson Suomen Reumaliitosta ja toisena varapuheenjohtajana jatkoi Pekka Tuominen Invalidiliitosta.

Hallituksessa toimi 8 varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet

varsinaiset                    varajäsenet

liittokokoukseen saakka

Hannele Kalske              Markku Hakala                   Reumasäätiö
Heikki Kröger                 Kimmo Vihtonen                Suomen Ortopediyhdistys ry
Kaarina Laine-Häikiö   Ritva Pettinen                      Suomen Reumaliitto
Raimo Lindberg             Marja Pihnala                      Invalidiliitto ry
Heikki Teittinen             Seppo Seitsalo                     ORTON Invalidisäätiö
Olli Simonen                   Mirjami Airaksinen            Suomen Osteoporoosiliitto ry
Jyrki Laakso                   Pertti Kalanti                        Suomen Nivelyhdistys ry
Hilkka Riihimäki           Eira Viikari-Juntura           Työterveyslaitos

Uusi hallitus:

Puheenjohtaja: Markku Hakala, Reumasäätiö

I Varapuheenjohtaja: Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II Varapuheenjohtaja: Pekka Tuominen, Invalidiliitto ry

Varsinaiset jäsenet:

Heikki Teittinen, ORTON
Aino Sainio, Suomen fysioterapia –ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Kaarina Laine-Häikiö, Suomen Reumaliitto ry
Raimo Lindberg, Invalidiliitto ry
Mirjami Airaksinen, Suomen Osteoporoosiliitto
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Eira Viikari-Juntura, Työterveyslaitos

Varajäsenet:

Hannele Kalske, Reumasäätiö
Kylli Pesonen, Suomen fysioterapia –ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Ritva Pettinen, Suomen Reumaliitto ry
Marja Pihnala, Invalidiliitto ry
Olli Simonen, Suomen Osteoporoosiliitto ry
Marika Orava, Suomen Reumahoitajayhdistys ry
Päivi Leino-Arjas, Työterveyslaitos

Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Ennen liittokokousta hallituksella 4 oli kokousta. Liittokokouksessa valittu hallitus kokoontui 4 kertaa.

1.3. Toimisto

Suomen Tule ry:n toimistossa (Bulevardi 5 A, 00120 Helsinki) toimivat pääsihteeri Maria Valkama ja toimistonhoitaja-järjestösihteeri Merja Lartamo.

Työsopimukset solmittiin vuoden loppuun. Määräaikaisuuden perusteena on Raha-automaattiyhdistykseltä vuosittain anottava projektiavustus.

Vuoden 2007 tilintarkastajina toimivat Keijo Kauppinen, KHT, varalla Pertti Hiltunen, KHT ja Hannu Riippi. KHT, varalla Juha Selänne, KHT. Kirjanpitopalvelut ostettiin Suomen Reumaliitto ry:ltä.


2 Jäsenkunta

Vuoden lopussa Suomen Tule ry:n muodosti 16 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, ORTON Invalidisäätiö, Reumasäätiö, Suomen Fysiatriyhdistys ry (liittyi 13.3 2008), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopatiayhdistys ry, (liittyi 13.3. 2008), Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Reumahoitajayhdistys ry, (liittyi 13.3.2008), Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos.

Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä oli henkilökannatusjäseniä: professorit Jorma Rantanen, Ilkka Vuori ja Pär Slätis, dosentti Kalevi Österman sekä toimintavuoden aikana liittyneet ylilääkäri Markku Heliövaara, LKT Maiju Helin sekä professori Hilkka Riihimäki, joka lahjoitti 700 € nuorten tutkijoiden stipendirahaston pesämunaksi. Yhteisökannatusjäseneksi liittyi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Etera.


3 Näkyvyys ja viestintä

Suomen Tule ry:n verkkosivuja ylläpidettiin ja päivitettiin säännöllisesti osoitteessa www.suomentule.fi  Verkkosivujen päivitys ostettiin Suomen Nivelyhdistys ry:ltä

Verkkosivujen kautta oli myös mahdollista ilmoittautua TULE- parlamenttiin ja koulutustilaisuuksiin, tilata materiaalia ja antaa palautetta. Verkkosivuilla kävijöitä oli toimintavuoden aikana 16 787.

Lehdistötiedotteita välitettiin STT:n kautta medialle 3 kertaa (nähtävissä verkkosivuilla suomentule.fi/tiedotteet 2008).

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöt ja hankkeiden yhteistyökumppanit tiedottivat Suomen Tule ry:stä ja Kansallisesta TULE -ohjelmasta omissa lehdissään, sisäisessä tiedotuksessaan, esitteissään, verkkosivuillaan ja linkkiluetteloissaan.


4 Kansallinen tuki- ja liikuntaelinohjelma, KTO

Vuoden 2008 aikana jatkui konsultointi ja TULE-ohjelman jäsentely, meneillään oleviin ohjelmiin ja hankkeisiin perehtyminen, analysointi ja konkreettisten toteutussuunnitelmien laatiminen. Ohjelman koordinaattorina toimi emeritusprofessori Ilkka Vuori.

Toimintavuosi käynnistyi jäsenkunnan työkokouksella tammikuussa. Kokoukseen osallistui 21 jäsentä 11 yhdistyksestä (tuolloin jäsenyhteisöjä oli13). Työkokouksessa käsiteltiin niitä näkemyksiä, joita jäsenyhteisössä oli ohjelman toimenpiteiden priorisoinnista ja käynnistämisestä vuonna 2008.  Keskustelun pohjaksi kerättiin jäsenyhteisön näkemyksiä webropol-kyselyllä (34 vastausta). Työkokouksessa evästettiin ohjelmaprojektia vaikuttamaan tule -terveyden edistämisen sisällyttämiseen maan hallituksen terveyspoliittisiin ohjelmiin sekä eri sairauksien Käypä hoito -suositusten käytön tehostamiseen lisäämällä asiaa koskevaa koulutusta erityisesti perusterveydenhuollossa  sairauksien ehkäisyn osalta.

Jäsenyhteisön kanssa tapahtuva vuoropuhelu jatkui liittokokouksessa 26.5. sekä vuoden mittaan jäsenyhteisöjen edustajien henkilökohtaisilla tapaamisilla, joihin koordinaattori ja pääsihteeri osallistuivat järjestöjen aikataulujen puitteissa. Vuonna 2008 jäsenyhteisötapaamisissa kartoitettiin Invalidiliiton, Invalidisäätiön, Suomen Nivelyhdistyksen, Suomen Osteoporoosiliiton, Suomen Reumaliiton ja Suomen Selkäliiton näkemyksiä osallistumisesta KTO:n toteuttamiseen ja sen esitysten sisällyttämisestä niiden toimintasuunnitelmiin ja strategiaan.

4.1. Ohjelman näkyvyys ja viestintä

Suomen Tule ry:n logon rinnalle otettiin alkuvuodesta käyttöön Kansallisen TULE-ohjelman (KTO) logo, joka sisältää samoja elementtejä kuin liiton logo: suorakaiteenmuotoisen, nousevia ja laskevia kaaria sisältävän KTO-logon toteutti graafinen suunnittelija Esa Vehmassalo, joka vastasi myös esitteiden ja ohjelman ulkonäöstä.

TULE-ohjelmasta otettiin 1000 kappaleen lisäpainos ja siitä tehtiin myös esitemäinen 4 sivun yhteenveto, jota painettiin 5000 kappaletta. Ohjelman paperikassia painatettiin 1000 kappaletta messu- ja tapahtumakäyttöön.

Kansallista TULE-ohjelmaa esiteltiin jäsenyhteisölehdissä:. FYSI, Työterveyshoitaja-lehti, Invalidityö, ORTON, Niveltieto, OSTEO, Reuma-lehti, 10 +, Nikama (yhteinen painosmäärä n 150 000) lisäksi mm. KunnallisSuomi -lehdessä, joka oli jaossa Sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa (painos 310 000), Medi-uutisissa toukokuussa  (painos 28 000), SLU:n Liikunnan ja urheilun maailma verkkolehdessä,  Maaseudun tulevaisuuden Terveys ja hyvinvointiliitteessä kesäkuussa (90 000 painos), Suomen lääkärilehdessä (painos 2 700), Duodecimin Nivelrikkoteemanumerossa (painos 22 500, Pyöräilykuntien verkoston Poljin-lehdessä (painos 850), Etelä-Suomen Sanomissa lokakuussa (painos 12 000) ja Latu ja polku-lehdessä marraskuussa (painos 50 000)

KTO-tietoutta jaettiin helmikuussa Turussa Reumahoitajien vuosikokous- ja koulutuspäivillä (n. 60 osanottajaa luento+ materiaalia) kansalaisten osallistumismahdollisuuksia käsittelevässä seminaarissa Savonlinnassa (n. 160 osanottajaa, materiaalipöytä). Toukokuussa osallistuttiin omalla messuosastolla Jyväskylässä Terve-SOS- messuille (6700 kävijää). Kesäkuussa Lappeenrannassa terveydenhuoltoalan siirtoergonomiaverkoston seminaarissa (osallistujia 74, luento ja materiaalia), elokuussa messuosasto Silja Symphonylla Kunnon laiva-tapahtumassa (1500 osallistujaa) ilmoitukset Kipinät-lehdessä ja Liikunnan ammattilaisessa.

Lisäksi jäsenjärjestöt, esim. Fysi ry ja Selkäliitto, jakoivat Suomen Tule ry:n materiaalia omissa koulutuksissaan ja yleisötilaisuuksissaan mm.  lokakuisilla Selkäpäivillä Terveysmessujen yhteydessä.

Terveyden edistämisen keskus otti Kansalaisen Kuntomitan Omapahan on asiasi -sivuilleen.

4.2. Ohjausryhmä

Suomen Tule ry:n jäseninä ohjausryhmässä toimivat kehittämispäällikkö Janne Juvakka (RAY), Kansainvälisen tules -vuosikymmenen suurlähettiläs, professori Pär Slätis, Kansainvälisen tules -vuosikymmenen koordinaattori, ylilääkäri Mats Grönblad (HUS), ylilääkäri Markku Heliövaara (Kansanterveyslaitos), toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö (Suomen Reumaliitto ry), professori Eira Viikari-Juntura (Työterveyslaitos), toimitusjohtaja Aino Sainio (FYSI ry), neuvotteleva virkamies  Olli Simonen  (STM) ja ylilääkäri Timo Pohjolainen (ORTON Invalidisäätiö). Ohjausryhmän KTO:n-ohjelman kirjoittajaryhmän jäsen Invalidiliiton Käpylän kuntoutuslaitoksen johtaja, professori Hannu Alaranta menehtyi 10.6.2008.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Hakala, esittelijänä ohjelma-koordinaattori, professori Ilkka Vuori ja sihteerinä pääsihteeri Maria Valkama. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kerran.

4.2. Vaikuttamistoiminta

Kansallisesta TULE-ohjelmaa esiteltiin vuoden mittaan laajasti mm. ministeriöiden virkamiehille, terveyden edistämisen vastuuhenkilöille, valtion sektorilaitoksien ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja virkamiehille, eri alojen tutkijoille, vakuutusyhtiöille, lapsi- ja nuorisojärjestöille sekä liikunta- ja kansanterveysjärjestöille.

Kliiniset tule-alan professorit kutsuttiin koolle elokuussa Helsinkiin pohtimaan tule-koulutusta, hoitoketjuja ja yhteistyötä.

Lausuntoja annettiin terveydenhuoltolain uusimisesta, neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetuksesta, lääketeollisuuden eettisistä ohjeista ja Käypä-hoito Liikunta -suosituksista

TO:n eri versito olivat kultavmus-ja asaintuntijaorganisaatiosita stösitä, tule-alan ammttilaisjärejstösitä,säätiösitä

TO:n eri versito olivat kultavmus-ja asaintuntijaorganisaatiosita stösitä, tule-alan ammttilaisjärejstösitä,säätiösitäKTO-koordinaattori osallistui Euroopan terveydenedistämisen kongressiin Torinossa syyskuussa posterilla ja asiantuntijana Helsingissä tilaisuuteen, jossa selvitettiin tule-sairauksien ehkäisytoimenpiteitä EU-maissa.

 

4.3. TULE-parlamentti  Diana-auditoriossa 4.12.

TULE-parlamentin tarkoituksena on perehdyttää päättäjät, vaikuttajat, asiantuntijat ja toimijat Kansalliseen TULE –ohjelmaan, arvioida sitä ja käydä keskustelua.

4.12. kokoontui 67 osanottajaa Helsinkiin Diana-auditorioon koko päivän kestävään parlamenttiin, jonka avaajana toimi terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Maija Perho ja puheenjohtajana Suomen Tule ry:n puheenjohtaja professori Markku Hakala.

Parlamentin alustuksiin oli pyydetty ennalta valmisteluja kommenttipuheenvuoroja keskustelun avauksiksi. Alkuun kuultiin KTO-koordinaattori, professori Ilkka Vuoren selonteko Kansallinen TULE-ohjelma, puiteohjelmasta toiminnaksi 2008 – 2015, jota kommentoi Suomen Selkäliitto ry:n toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Suomen Reumaliitto ry:n liikuntasuunnittelija Tinja Saarelan vetämän taukoliikunnan jälkeen perehdyttiin Liikunnan ja tulen nykynäyttöön (LKT, dosentti Antti Malmivaara Finohta/Stakes) sekä tule-kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen (kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kela; kommenttipuheenvuorot: Ritva Pettinen, I varapuheenjohtaja, Suomen Reumaliitto ry, ylilääkäri Timo Pohjolainen ORTON ja sosiaalisihteeri Terttu Manelius, Invalidiliitto ry).

Iltapäivällä pohdittavana oli Suosituksista käytäntöön: ongelmia ja ratkaisuja (LKT Eeva Ketola/ Käypä-hoito päätoimittaja, kommenttipuheenvuoro LL yleislääketieteen erikoislääkäri Maiju Helin). Neuvotteleva virkamies Olli Simonen STM, Suomen Osteoporoosiliitto ry:n puheenjohtajana esitteli tekeillä olevaa Kansallista osteoporoosiohjelmaa, jota kommentoi LT, liikuntalääketieteen sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Vesa Lepola.

 

4.4. HYVÄ TULE –palkinto

Suomen Tule ry ja Kansallinen TULE-ohjelma palkitsivat  torstaina 4.12.  Helsingissä pidetyssä TULE-parlamentissa vuoden 2008 HYVÄ TULE -tunnustuspalkinnolla Kansainvälisen tules-vuosikymmenen Suomen hankkeen koko toimijaverkoston. Palkinnolla haluttiin kiittää paikallisia toimijoita eri puolilla Suomea tule-terveyden hyväksi tehdystä työstä.

Suomen tules-vuosikymmen hankkeella on nyt meneillään yhdeksäs toimintavuotensa. Toimintansa aikana se on kehittänyt laajan ja monipuolisen yhteysverkoston, johon kuuluu mm. 146 apteekkia, 179 terveyskeskusta, 161 työterveyshuoltoa ja Reumaliiton 151 yhdistystä. Toimijaverkostoon kuuluu Reumaliiton yhdistysten lisäksi muitakin Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöjä, kuten Suomen Selkäliiton ja Suomen Osteoporoosiliiton paikallisyhdistyksiä sekä Suomen Nivelyhdistyksen nivelpiirejä. Tänä vuonna toimijaverkosto kampanjoi 13.10 tasapainoteemalla Pysy pystyssä 60 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Palkinnon tule-terveyden hyväksi tehdystä työstä vastaanotti Suomen toimintaverkoston kansallinen koordinaattori, ylilääkäri Mats Grönblad ja Suomen Reumaliiton II varapuheenjohtaja Satu Gustafsson.

 4.5. Tule-tietoutta lisäävät koulutustapahtumat

Toimintavuoden aikana Suomen Tule ry järjesti kaksi maksutonta koulutustilaisuutta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Suomen Tule ry, Suomen Reumahoitajayhdistys ry ja Suomen Osteoporoosiliitto ry järjestivät 26.9. Folkhälsanin Terveystoimintatalossa Helsingissä koulutuspäivän, jonka kohderyhmänä oli tuki- ja liikuntaelinterveyden ja -sairauksien kanssa työtä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset. Koulutukseen osallistui 67 tule-ammattilaista. Koulutuksesta välitettiin tietoa mm. järjestäjätahojen verkkosivuilla, sähköpostiviestein ja ilmoituksella Tehy- lehden elokuun numerossa.

Joulukuun 12. päivä koulutettiin työfysioterapeutteja ja työterveyshoitajia sekä muita asiasta kiinnostuneita.  Suomen Tule ry:n yhteistyökumppaneina olivat jäsenyhteisöistä

Suomen Selkäliitto ry ja ORTON Invalidisäätiö, jonka auditorioon 134 osanottajaa

kokoontui. Koulutuksesta välitettiin tietoa mm. järjestäjätahojen, verkkosivuilla sähköpostiviestein ja ilmoituksella Työfysioterapeutti-lehdessä.


5 Suomen Tule ry:n talous ja voimavarat

Suomen Tule ry:n tuotot olivat 212 524,80 € ja kulut 207 491,42 €. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 4333,38 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksesta ja materiaalimyynnistä sekä varsinaisen toiminnan jäsenmaksutuloista.

Suomen Tule ry:n resurssit kohdennettiin toimintavuonna 2008 Kansallisen TULE –ohjelman muodostamiseen. Toimintavuoden aikana pyrittiin löytämään uusia rahoituskanavia, mutta siinä ei vielä onnistuttu.

Vuosi 2009 on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Kansallisen TULE-ohjelmaprojektin viimeinen vuosi, jolloin avustussumma oleellisesti pienenee. Vuosikymmenen vaihde tulee olemaan erittäin haasteellinen Suomen Tule ry:lle. Sen on pystyttävä osoittamaan tarpeellisuutensa yhteistyöjärjestönä ja vakuuttamaan rahoittajat

Kansallisen TULE-ohjelman jatkototeuttamisen tarpeellisuudesta.