Vuosikertomus 2013 (pdf)

Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry

Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais- ja potilasjärjestön, kuuden tule-alan ammattilaisjärjestön, yhden säätiön ja yhden tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Suomen Tulen kansalais- ja potilasjärjestöissä on yli 100 000 jäsentä. Vuosi 2013 oli järjestön yhdestoista toimintavuosi.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön suurten kansanterveysongelmien vähentämisessä, kun tavoitteena on vaikuttaa tule-sairauksien ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle. Liiton sisäistä toimintaa kehitetään jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti.

Suomen Tule ry:n taloudellisen pohjan muodostavat RAY:n projektiavustukset vuosille 2013–2015 ja jäsenmaksut. Lisäksi varoja hankitaan lahjoituksilla ja yhteistyösopimuksilla. Suomen Tule ry:n toiminta toteutui vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistyksen osoittamien resurssien mukaisesti. Toiminnan jatkuvuuden kannalta voidaan kuitenkin pitää riskinä sitä, että Suomen Tulen talous on voimakkaasti riippuvainen yhden rahoittajan, Raha-automaattiyhdistyksen määräaikaisesta projektirahoituksesta. Tase on vahva 49 644, 84 euroa.


Hallinto

Liittohallitus

Liiton hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Liittokokoukseen 20.5.2013 asti Suomen Tule ry:n hallitus oli seuraava:

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry

I varapuheenjohtaja Satu Gustafsson, Suomen Reumaliitto ry

II varapuheenjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Mervi Ahlroth, Suomen Reumaliitto ry
varajäsen: Marja-Terttu Brandt, Suomen Reumaliitto ry

Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
varajäsen: Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos

Martti Heinonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
varajäsen: Matti Auvinen, FYSI ry

Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
varajäsen: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
varajäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Suomen Selkäliitto ry

Leena Ristolainen, Invalidisäätiö
varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry

Tuija Räsänen, Suomen Osteoporoosiliitto ry
varajäsen: Ansa Holm, Suomen Osteoporoosiliitto ry

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry
varajäsen: Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry

Liittokokous

Suomen Tule ry:n varsinainen liittokokous pidettiin 20.5.2013 Peijaksen sairaalassa, kabinetti Kivisessä. Kokoukseen osallistui 20 jäsenjärjestöjen edustajaa.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Kemppi Invalidiliitosta. Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2014. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Jäsenmaksut tarkistetaan vuoden alussa ennen jäsenmaksujen laskuttamista. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa.

Vuoden 2013 tilintarkastajina toimivat liittokokouksen 2011 valitsemina Rauno Meetteri, HTM, varalla Pertti Hiltunen, KHT sekä Hannu Riippi, KHT. Varalla Juha Selänne, KHT, BDO-FinnPartnersista.

Liittokokous teki seuraavat puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinnat. Heidän toimikautensa kestää 20.5.2013 alkaen vuoden 2014 liittokokoukseen.

Puheenjohtaja: Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry

I Varapuheenjohtaja: Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry

II Varapuheenjohtaja: Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry

Hallitukseen valittiin 6 varsinaista jäsentä, ja heille varajäsenet.

Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Varajäsen: Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos

Leila Salonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Varajäsen: Matti Auvinen, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry

Leena Ristolainen, Invalidisäätiö
Varajäsen: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry

Hannele Tverin, Huoltoliitto ry
Varajäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Suomen Selkäliitto ry

Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry
Varajäsen: Marja-Liisa Peltonen, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry

Ennen liittokokousta hallituksella oli 3 kokousta.

Uusi hallitus kokoontui loppuvuoden aikana 6 kertaa.


Jäsenkunta

Vuoden 2013 lopussa Suomen Tule ry:n muodostivat 14 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopaattilitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos.

Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä oli henkilökannatusjäseninä: professorit Hilkka Riihimäki, Pär Slätis ja Ilkka Vuori, ylilääkäri Markku Heliövaara ja dosentti Kalevi Österman. Suomen Tule ry:n jäsenkunnasta erosi vuonna 2013 Suomen Reumaliitto ry taloudellisin syin.


Jäsenyydet

Suomen Tule ry on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n  (SOSTE) jäsen.


Toimisto

Suomen Tule ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Bulevardi 5 A 7d, 00120 Helsinki.

Toimistonhoitaja/järjestösihteerinä jatkoi Merja Lartamo.

Projektipäällikkönä aloitti Johanna Kujala (VTM, fysioterapeutti) elokuussa 2013.

Kirjanpito ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä.


Toiminnat

Suomen Tule ry:n toimintaa vuonna 2013 ohjasi strategia (2012 – 2015), jonka mukaan Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää tule-tietoa jäsenyhteisöille, asiantuntijoille, päättäjille ja väestölle sekä pyrkii edistämään tule-terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Suomen Tule ry:n arvot ovat asiantunteva, vaikuttava, osallistuva ja luotettava. Vuoden 2013 toimintakaudella Suomen Tule ry:n keskeisimmät toiminnat ovat olleet Vastaisku vaivoille -luentokiertue ja Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projekti.


Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projekti

Vuoden 2012 lopussa päättyi Ranka ja raajat toimimaan terveinä -projekti, jossa jalkautettiin Kansallista TULE-ohjelmaa (KTO). Kolmivuotisen projektin rahoittajana toimi Raha-automaattiyhdistys (RAY). Vuonna 2013 tehtiin Ranka ja raajat toimimaan terveinä -loppuraportti, jota rahoittaja piti ansiokkaana. RAY näki Tule-foorumit toimivana yhteistyötapana ja toivoi jatkossa tule-toimijoiden keskinäisen kumppanuuden ja yhteistyön syventyvän edelleen.

Jatkotyöstämistä varten ja Kansallisen TULE-ohjelman toteutumisen edistämiseksi Suomen Tule ry ja sen jäsenjärjestöt suunnittelivat Tehoa tule-terveyden edistämiseen – TULE-väen voimin -projektin. Tule-terveyttä ja jäsenjärjestöjen kumppanuutta edistävään projektiin haettiin rahoitusta RAY:lta vuonna 2012. Projektirahoitus saatiin vuosille 2013 – 2015, mutta huomattavasti haettua rahasummaa pienempänä. Projektin sisältöä muokattiin rahoitusta vastaavaksi ja rekrytoitiin projektipäälliköksi Johanna Kujala (VTM, fysioterapeutti). Kujala aloitti kokopäiväisenä työntekijänä elokuussa 2013.

Tehoa tule-terveyden edistämiseen -projektin päätavoitteena on tehostaa tule-järjestöjen terveyden edistämistä ja tuloksellista vaikuttamistoimintaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Osatavoitteita ovat tule-järjestöissä toimivien henkilöiden osaamisen lisääminen, tietoaineistojen tuottaminen järjestöille tule-terveyden edistämisen ja vaikuttamisen tueksi sekä terveyttä edistävien toimintamallien kehittäminen tule-toimijoille ja heidän sidosryhmäyhteistyöhönsä. Projektin toimintoina ovat esimerkiksi tule-materiaalipankin tuottaminen, jäsenjärjestöjen koulutus ja viestinnän kehittäminen. Projektin ohjausryhmänä toimii Suomen Tule ry:n hallitus.

Vuonna 2013 Tehoa tule-terveyden edistämiseen -projektissa laadittiin projektisuunnitelmaa, toteutettiin jäsenjärjestöhaastatteluita, tavattiin keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä, järjestettiin jäsenjärjestöille Tule-Forum sekä aloitettiin Suomen Tule ry:n logon, graafisen ilmeen ja verkkosivujen uudistaminen. Lisäksi toimittiin Helsingin yliopiston Ammattiin opiskelevien liikuntainterventio-tutkimuksen (SOLE) asiantuntijaryhmässä ja tehtiin yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kuntien hyvinvointikertomusten kehittämisessä. Tule-forumin jäsenjärjestökoulutuksessa perehdyttiin järjestöjen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, kuntien terveyden edistämiseen ja hyvinvointikertomuksiin. Lisäksi työstettiin yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa alkanutta projektia ja sen toteutusta. Tilaisuudesta kerätty palaute oli erinomaista.


Vastaisku vaivoille -luentokiertue

Vuonna 2013 Suomen Tule ry koordinoi ja toteutti yhteistyössä viiden jäsenjärjestöjen kanssa Vastaisku vaivoille -luentokiertueen. Luentokiertue on jatkunut vuodesta 2011 ja vuonna 2013 uudeksi yhteistyötoteuttajaksi tuli mukaan Invalidiliitto ry. Muita kumppaneita ovat Suomen Osteoporoosiliitto ry, Huoltoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry ja Suomen Selkäliitto ry. Maksuton yleisöluento järjestettiin vuoden aikana 40 paikkakunnalla ja niihin osallistui noin 4500 henkilöä. Paikallinen asiantuntija piti tunnin kestävän luennon, jonka jälkeen osallistujat tutustuivat paikallisten tule-järjestöjen ja -yhdistysten toimintaan. Osallistujat saivat luentomateriaalivihkon ja kynän. Palautetta kerättiin kyselylomakkeella osallistujilta, luentojen pitäjiltä ja mukana toimineilta yhdistysaktiiveilta. Palautelomakkeen palautti noin 60 % osallistujista (2775 henkeä) ja palaute oli erinomaista.


Viestintä

Suomen Tule ry:n verkkosivuille (www.suomentule.fi) on koottu tietoa tule-terveydestä, jäsenjärjestöistä ja Suomen Tule ry:n toiminnasta. Vuonna 2013 sivuilla oli kävijöitä noin 40 000, sivua oli katsottu noin 66 000 kertaa ja nettiosumia oli noin 300 000. Kävijämäärä oli lisääntynyt edellisestä vuodesta huomattavasti. Verkkosivuilla tiedotettiin Vastaisku vaivoille -luentokiertueesta, jolla oli lisäksi myös oma sivunsa (www.vastaiskuvaivoille.fi).

Suomen Tule ry:n verkkosivujen käytettävyys on jäänyt ajasta ja niitä on tarpeen uudistaa. Esimerkiksi Tule-materiaalipankkia ei voida toteuttaa nykyisellä alustalla. Tämän takia päätettiin lähteä uudistamaan verkkosivuja ja Suomen Tule ry:n graafista ilmettä. Uudistus aloitettiin vuonna 2013 ja se valmistuu vuonna 2014. Uudistuksen yhteydessä kehitetään jäsenjärjestöille ja sidosryhmille suunnattu uutiskirje viestinnän ja yhteistyön tehostamiseksi.

Suomen Tule ry koordinoi vuonna 2013 Vastaisku vaivoille -luentokiertueen viestintää. Tiedottamisessa hyödynnettiin esim. e-pressi.com -palvelua mediatiedottamisessa ja Dagmarin lehti-ilmoitusmyyntiä.


Talous

Suomen Tule ry:n tuotot olivat 200 270,64 € ja kulut – 198 262,74 €. Tilikauden ylijäämä oli 2007,90 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksesta 191 136,00 €, varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 5 750,00 €, muista tuotoista 3 350,44 € ja korkotuotoista 34,20 €.