Vuosikertomus 2014 (pdf)

1. Puheenjohtaja Anssi Kempin katsaus

Vuonna 2014 Suomen Tulen toiminta keskittyi kahden tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen hankkeen ympärille. Tehoa tule-terveyden edistämiseen -hankkeessa vuoden toiminnallisena tavoitteena oli erityisen Tule-materiaalipankin rakentaminen. Tule-materiaalipankin rakentaminen osoittautui ennakoitua haastavammaksi eikä tietopankkia saatu valmiiksi vuoden 2014. Tietopankin rakentaminen jatkuu vuonna 2015.

Liiton toinen keskeinen toimintamuoto olivat ns. Vastaisku vaivoille- yleisöluennot, joita niitäkin toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen turvin. Vuoden aikana pidettiin 43 yleisöluentoa, joihin osallistui yhteensä 3584 kuulijaa.

Liiton toiminnan ja talouden kannalta ratkaisevassa asemassa on Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen jatkuminen myös tulevaisuudessa. Ylipaino ja liikkumattomuus ovat merkittäviä tule-terveyden uhkatekijöitä. Suomen Tulella voisi jatkossa olla tärkeä rooli näiden uhkatekijöiden torjumisessa mm. viestinnän, koulutuksen ja vaikuttamisen keinoin. Tätä työtä ei kuitenkaan voi tehdä ilman riittäviä resursseja.

Vuosi 2015 on liiton keskeisen toimintamuodon, Tehoa tule-terveyden edistämiseen -hankkeen viimeinen vuosi ja rahoitus vuodelle 2016 on auki. Liiton hallituksen tuleekin pikaisesti keskustella paitsi jäsenjärjestöjen, myös Raha-automaattiyhdistyksen kanssa ja sopia toimenpiteistä, joilla liiton toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa.

Puheenjohtaja Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry


2. Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöelin, joka luo edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Suomen tuki- ja liikuntaelinliiton toiminnan johdosta tule-terveyden edistämiseen ja tule-ongelmien vähentämiseen tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota ja toteuttamaan enemmän ja tehokkaampia toimintoja.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseen kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle.

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöinä on 14 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden organisaatiota. Jäsenet ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä noin 60 000 henkilöjäsentä tai toimijaa. Liiton sisäistä toimintaa kehitetään jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti.

Vuosi 2014 oli järjestön kahdestoista toimintavuosi. Vuonna 2014 liiton toiminta painottui Ray:n rahoittamiin projekteihin, joita olivat Vastaisku vaivoille -luentokiertue ja Tehoa tule-terveyden edistämiseen -projekti. Lisäksi käynnistettiin liiton uuden strategian 2015–2018 valmistelu.

Suomen Tule ry:n taloudellisen pohjan muodostavat RAY:n projektiavustukset vuosille 2013–2015 ja jäsenmaksut. Lisäksi varoja hankitaan lahjoituksilla ja yhteistyösopimuksilla. Suomen Tule ry:n toiminta toteutui vuonna 2014 Raha-automaattiyhdistyksen osoittamien resurssien mukaisesti. Toiminnan jatkuvuuden kannalta voidaan kuitenkin pitää riskinä sitä, että Suomen Tulen talous on voimakkaasti riippuvainen yhden rahoittajan, Raha-automaattiyhdistyksen määräaikaisesta projektirahoituksesta. Tase on vahva 60 168, 16 euroa.


3. Hallinto

Liittohallitus
Liiton hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika.

Liittokokoukseen 15.5.2014 asti Suomen Tule ry:n hallitus oli seuraava:

Puheenjohtajisto
puheenjohtaja Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry
I varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
II varapuheenjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Varajäsen: Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Leila Salonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Varajäsen: Matti Auvinen, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry
Leena Ristolainen, Invalidisäätiö
Varajäsen: Marja Pihnala, Invalidiliitto ry
Hannele Tverin, Huoltoliitto ry
Varajäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Suomen Selkäliitto ry
Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry
Varajäsen: Marja-Liisa Peltonen, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry

Liittokokous
Suomen Tule ry:n varsinainen liittokokous pidettiin 15.5.2014 Ortonin auditoriossa. Kokoukseen osallistui 12 jäsenjärjestöjen edustajaa.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katriina Lahti Huoltoliitosta. Liittokokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2015. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka henkilöjäsenmäärä on 5000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sekä sen jälkeen jokaista alkavaa 5000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Jäsenmaksut tarkistetaan vuoden alussa ennen jäsenmaksujen laskuttamista. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1000 euroa, yksityiset henkilöt 50 euroa vuodessa.

Vuoden 2014 tilintarkastajina toimivat edelleen liittokokouksen valitsemina Rauno Meetteri, HTM, BDO FinnPartners (varalla Pertti Hiltunen) sekä Hannu Riippi, KTH, BDO FinnPartners (varalla Juha Selänne).

Liittokokous teki seuraavat puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinnat. Puheenjohtajiston toimikausi kestää 15.5.2014 alkaen vuoden 2016 liittokokoukseen asti ja hallitusten jäsenten toimikausi vuoden 2015 liittokokoukseen. Ennen liittokokousta hallituksella oli kolme kokousta ja liittokokouksen jälkeen viisi kokousta.

Puheenjohtajisto
puheenjohtaja: Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry
I varapuheenjohtaja: Sirkka-Liisa Karppi, Suomen Selkäliitto ry
II varapuheenjohtaja: Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä, ja heille varajäsenet.

Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
varajäsen: Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Leila Salonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry varajäsen: Anna-Liisa Tanninen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry varajäsen: Leena Simola-Nikkanen, Invalidiliitto ry
Leena Ristolainen, Invalidisäätiö varajäsen: Roope Rinta-Seppälä, Suomen Kiropraktikkoliitto ry
Hannele Tverin, Huoltoliitto ry varajäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Suomen Selkäliitto ry
Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos
varajäsen: Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry


4. Jäsenkunta

Vuoden 2014 lopussa Suomen Tule ry:n muodostivat 14 jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopaattiliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos.

Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä oli henkilökannatusjäseninä: professorit Hilkka Riihimäki, Pär Slätis ja Ilkka Vuori, ylilääkäri Markku Heliövaara ja dosentti Kalevi Österman. Vuonna 2014 hyväksyttiin uudeksi henkilökannatusjäseneksi Aino Sainio. Suomen Tule ry:llä oli vuoden 2014 lopussa kuusi henkilökannatusjäsentä.


5. Jäsenyydet

Suomen Tule ry on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) jäsen.


6. Toimisto ja henkilöstö

Suomen Tule ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Bulevardi 5 A 7d, 00120 Helsinki.

Pitkäaikainen toimistonhoitaja/järjestösihteeri Merja Lartamo jäi eläkkeelle toukokuussa 2014 ja hänen tehtäviään jatkoi Jaana Hyvönen. Hyvönen toimi vuoden 2014 loppuun osa-aikaisesti kaksi päivää viikossa. Projektipäällikkönä jatkoi Johanna Kujala (VTM, fysioterapeutti). Kirjanpito ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä.


7. Toiminnat

Suomen Tule ry:n toimintaa vuonna 2014 ohjasi strategia (2012 – 2014), jonka mukaan Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää tule-tietoa jäsenyhteisöille, asiantuntijoille, päättäjille ja väestölle sekä pyrkii edistämään tule-terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Suomen Tule ry:n arvot ovat asiantunteva, vaikuttava, osallistuva ja luotettava.

Liiton toiminnassa on noudatettu Kansallista TULE-ohjelmaa (KTO) 2008 – 2015. Vuonna 2014 toiminta painottui TULE-ohjelman ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Vuoden 2014 toimintakaudella Suomen Tule ry:n keskeisimmät toiminnat ovat olleet Vastaisku vaivoille -luentokiertue ja Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projekti. Lisäksi aloitettiin Suomen Tule ry:n uuden strategian valmistelu.

7.1. Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projekti

Vuoden 2013 elokuussa alkaneen kolmivuotisen Tehoa tule-terveyden edistämiseen -projektin päätavoitteena on tehostaa tule-järjestöjen terveyden edistämistä ja vaikuttamistoimintaa. Tähän pyritään 1) lisäämällä tule-järjestöissä toimivien henkilöiden ja keskeisten sidosryhmien osaamista tule-terveyden edistämisestä ja vaikuttamistoiminnasta, 2) tuottamalla järjestöille tietoaineistoja tule-terveyden edistämisen ja vaikuttamisen tueksi sekä 3) kehittämällä tule-terveyden edistämisen rakenteita ja toimintatapoja järjestöjen, kuntien ja muiden olennaisten sidosryhmien väliseen yhteistyöhön. Projektin työntekijänä toimii projektipäällikkö Johanna Kujala (VTM, fysioterapeutti) ja rahoittaja Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Vuonna 2014 järjestettiin kaksi Tule-Forum-koulutusta, joista toinen keskittyi tule-terveyden edistämiseen (18 henkeä, 9/14 jäsenjärjestöä) ja toinen jäsenjärjestöjen väliseen yhteistyöhön (20 henkeä, 12/14 jäsenjärjestöä). Vuoden aikana suunniteltiin verkkosivustolle tehtävää Tule-materiaalipankki tiedon lisäämiseksi tule-toimijoille, kansalaisille ja ammattilaisille. Projektin toimenpiteitä olivat myös Lapsiperheiden tule-terveyttä edistävän TULE! Liiku ja leiki! -tapahtumapäivän järjestäminen ja toimintamallin kehittäminen (138 henkeä, 0-6 v. 67 henkeä) yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa, Toyota Auto Finland Oy:lle Täsmäisku tule-vaivoille -luento (n. 60 henkeä), THL:n koordinoiman HYTE-verkoston toimintaan ja kehittämistyöhön osallistuminen (3 työpajaa, joissa n. 50 henkeä) sekä Ammattiin opiskelevien liikuntaa lisäävän interventiotutkimuksen asiantuntijaryhmässä toimiminen (noin 10 tapaamista).

Vuonna 2014 projektissa on saatu edistettyä jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja tule-tietoutta, suunniteltua Tule-materiaalipankin rakenne ja sisältö sekä saatu kokemuksia ja edistettyä tule-terveyden edistämistä erilaisten sidosryhmien kanssa. Tule-materiaalipankin toteuttamisen aikataulu on myöhässä, sillä sen tuottaminen on osoittautunut ajateltua haasteellisemmaksi.

Projektin viimeisenä toimintavuotena 2015 keskitytään materiaalipankin valmistumiseen ja käytön tukemiseen sekä jäsenjärjestöjen välisen tule-terveyttä edistävän yhteistyön ja toimintatapojen konkretisoimiseen ja juurruttamiseen. Lisäksi projektin viimeisenä vuotena keskitytään toiminnan jatkuvuuteen ja saamiseen osaksi Suomen Tulen varsinaista toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa myös riittävien taloudellisten resurssien hankkimista.

7.2. Vastaisku vaivoille -luentokiertue

Vuonna 2013 Suomen Tule ry koordinoi ja toteutti yhteistyössä kuuden jäsenjärjestöjen kanssa Vastaisku vaivoille -luentokiertueen. Luentokiertueen tavoitteena on 1) edistää kansalaisten tule-terveyttä, 2) lisätä tietoa tule-sairauksien ennaltaehkäisystä, 3) lisätä kansalaisten valmiuksia tule-terveyden ja -sairauksien itsehoitoon, 4) innostaa kansalaiset huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistöstään, 5) tehdä kansalaisille tunnetuksi tule-järjestöjä ja niiden toimintaa sekä 6) edistää tule-toimijoiden välistä yhteistyötä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Luentokiertue on jatkunut vuodesta 2011 ja vuonna 2014 uudeksi yhteistyötoteuttajaksi tuli mukaan Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry. Muita kumppaneita ovat Invalidiliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Huoltoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry ja Suomen Selkäliitto ry. Vuoden 2014 aikana kaikille avoimia Vastaisku vaivoille-luentoja järjestettiin 42 paikkakunnalla ympäri maata ja niille osallistui yhteensä 3548 kuulijaa. Paikallinen asiantuntija piti tunnin kestävän luennon, jonka jälkeen osallistujat tutustuivat paikallisten tule-järjestöjen ja -yhdistysten toimintaan.

Vuoden 2014 luentopaikkakunnat olivat: Nummi-Pusula, Kotka, Loppi, Koski TL, Jyväskylä, Järvenpää, Vaasa, Oulu, Savonlinna, Orivesi, Ivalo, Tampere, Pieksämäki, Saarijärvi, Kaavi, Heinävesi, Kajaani, Lapinlahti, Ylivieska, Kurikka, Imatra, Viitasaari, Lappeenranta, Hattula, Äänekoski, Hankasalmi, Parkano, Siilinjärvi, Helsinki, Joutsa, Laitila, Liperi, Nurmes, Raisio, Rovaniemi, Karhula, Sipoo, Kankaanpää, Sotkamo, Rantasalmi, Joensuu ja Lieksa. Näiden lisäksi pidettiin luento myös Hyvä Ikä-messuilla Tampereella. Vuonna 2014 oli edellistä vuotta vähemmän osallistujia luentokiertueella. Tämä vaihtelu selittyy vuosittain vaihtuvilla paikkakunnilla. Vuonna 2014 oli paljon mukana pieniä paikkakuntia, sillä tiedon levittäminen myös näille alueille nähdään erittäin tärkeänä.

Suomen Tule on hoitanut luentopaikoille materiaalit, lehti-ilmoitukset sekä tiedottanut paikallisille jäsenjärjestöjen yhdistyksille luentotilaisuudesta. Luentoja on myös markkinoitu tehokkaammin syksystä 2014 lähtien perustamalla mm. Facebook-sivut, Google+-sivut sekä tiedottamalla omilla www.vastaiskuvaivoille.fi-verkkosivuilla ja paikkakuntien sähköisillä menopalstoilla. Myös paikallisia apteekkeja, terveyskeskuksia, palvelukeskuksia ja kirjastoja on lähestytty luentoilmoituksella. Luennoista on tiedotettu epressi.com:in kautta sidosryhmille ja lehdistötiedotteella. Jäsenjärjestöt ovat tiedottaneet luennoista myös omissa jäsenlehdissään. Luennoilla on jaettu materiaalina Vastaisku vaivoille -luentotiivistelmä ja kynä sekä jäsenjärjestöjen omia materiaaleja. Osallistujia on pyydetty täyttämään myös luentopalautelomake. Luentomateriaalia ja palautelomaketta uudistettiin vuoden 2014 alussa saatujen palautteiden mukaan.

Luentokiertueesta saatu palaute on ollut erinomaista. Vuonna 2014 luennoille osallistui 3 548 kuulijaa, joista palautelomakkeen täytti 2092, eli 58 % kävijöistä. Palautteiden perusteella osallistujista 86 % katsoi hyötyneensä luennosta kohtalaisesti tai erittäin paljon. Palautteeseen vastanneista osallistujista 88 % sai tule-terveydestä tärkeää tietoa ja ohjeita sekä 91 % ilmoitti saaneensa lisää motivaatiota itsehoitoon luennon jälkeen. Vastanneista 70 % ilmoitti tutustuvansa tule-järjestöjen toimintaan myös luennon jälkeen. Tule-toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt ja toiminta kehittynyt jokaisen toimintavuoden myötä, kun toimijat ovat oppineet tuntemaan toisiaan.


8. Viestintä

Suomen Tule ry:n verkkosivuille (www.suomentule.fi) on koottu tietoa tule-terveydestä, jäsenjärjestöistä ja Suomen Tule ry:n toiminnasta. Vuonna 2013 sivuilla oli yksittäisiä kävijöitä 1146 ja kävijöiden kokonaismäärä 13737. Verkkosivuilla tiedotettiin Vastaisku vaivoille -luentokiertueesta, jolla oli lisäksi myös oma sivunsa (www.vastaiskuvaivoille.fi). Lisäksi vuonna 2014 aloitettiin sosiaalisen median hyödyntäminen.

Vuonna 2014 oli tarkoituksena uudistaa Suomen Tulen verkkosivut. Tämä jouduttiin kuitenkin siirtämään myöhemmäksi liian vähäisten resurssien takia. Keskeiset päivitykset sivuille tehtiin ja lisäksi viestintää tukivat sosiaalisen median ratkaisut. Suomen Tulelle perustettiin Facebook-sivut (75 tykkäystä, kattavuus39), Google+ -sivut (970 näyttökertaa ja 130 katselukertaa) ja Twitter-tili. Muita viestinnällisiä keinoja olivat uutiskirje jäsenjärjestöille ja sidosryhmille. Vastaisku vaivoille -luentokiertueen viestinnässä hyödynnettiin esim. e-pressi.com -palvelua mediatiedottamisessa.


9. Talous

Suomen Tule ry:n tuotot olivat 209 681,80 € ja kulut – 209 579,62 €. Tilikauden ylijäämä oli 102,18 €. Tuotot muodostuivat Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksesta 220 263,00 €, varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 5 800,00 € ja korkotuotoista 15,86 €. Vuonna 2014 Suomen Tule ry:n tase oli vahva 60 168,16 €.

Suomen Tule ry:n talous on vahvasti yhden rahoittajan eli Raha-automaattiyhdistyksen varassa. Taloudellista riskiä lisää myös se, että liitolla ei ole pidempiaikaista ja jatkuvampaa rahoitusta. Vuonna 2015 tullaan kiinnittämään huomiota liiton toimintaedellytysten turvaamiseen tulevaisuudessa.